Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา

18/10/2564

2240

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) สังกัดศูนย์บริการการศึกษา  จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ Vue.js, Angular, React, HTML, CSS, Java Script เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะในการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน RESTful APIs เป็นอย่างดี
 • มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI ของระบบเป็นอย่างดี 
 • ใฝ่รู้ มีความทุ่มเท รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับให้สำเร็จและทันเวลา
 • เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

 • เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ (User Interface) และประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience)
 • พัฒนา Front-End Web Application สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน RESTful APIs เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
 • ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  อัตราค่าจ้าง   วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาทและเพิ่มเติมค่าประสบการณ์การทำงาน

6.  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างแบบเต็มเวลา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะต่อสัญญาตามภาระงาน

7.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

         7.1  สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

         7.2 สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2542

8.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

8.1  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  http://hro.wu.ac.th/forms

8.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 

จำนวน 2 รูป

8.3  สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  อย่างละ 1 ฉบับ

8.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

8.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

8.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ

8.7  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น  และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง ในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9.  การสมัคร

ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ โดยการ scan และนำส่งไฟล์เอกสารการสมัครส่งผ่าน e-mail pkamonra@wu.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท โดยโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมแนบหลักฐานการโอนมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564  

10.  การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร  ได้แก่ วุฒิการศึกษา  และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2   มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1  มาทำการทดสอบ

ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์และหรือวิธีการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

11.กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
            - กำหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์   จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-  ประกาศผลการคัดเลือก     จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12.  เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

12.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง"แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

12.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย