Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชศาสตร์

14/01/2565

1852

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา วท.บ. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ เคมี หรือ ชีววิทยา

2. ทำงาน การสกัดสมุนไพรโดยใช้เอนไซม์ และ การทดสอบเซลล์

3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และชื่นชอบการทำงานวิจัย

4. มีทักษะการใช้เครื่องมือ HPLC, การวัดปฏิกิริยาของเอนไซม์, และ/หรือ การเลี้ยง cell การทดสอบฤทธิ์ในเซลล์

5. มีภูมิลำเนาใน จ.นครศรีรรมราช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เงินเดือน 13,000 – 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ

7. ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี

 

สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) และ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่ง CV ที่ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

[email protected] โทร 065-348-3484