Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

อัพเดท : 04/01/2566

2300

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล      พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

            (2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75    

            (3)  มีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน   หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

            (4)  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

            (5)  มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา

            (6)  มีความกระตือรือต้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

            (7)  มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมุล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

            (8)  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี     

            (9)  มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป รวมถึงการเขียนหนังสือราชการ และการจัดประชุม 

           (10)  หากมีประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

     (1) ประสานทุนวิจัยภายนอก

            (1.1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกาศทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ในทุกช่องทางการสื่อสารของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น DOMS  กลุ่มไลน์ Intranet WU

            (1.2) ประสานการช่วยเหลือนักวิจัยในการนำโครงการเข้าระบบ NRIS หรือการนำส่งข้อเสนอโครงการตามช่องทางที่แหล่งทุนกำหนด

            (1.3) ประสานการทำสัญญารับทุน เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา แนบหลักฐานประกอบสัญญารับทุนตามที่แหล่งทุนกำหนด

            (1.4) นำเข้างบประมาณโครงการและประสานงานกับแหล่งทุน

            (1.5) ตรวจสอบการขออนุมัติหมวดงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินงวด

            (1.6) บันทึกข้อมูลทุนวิจัยภายนอก ในระบบ WU-Research Support System

     (2) ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักวิจัย (เขียนข้อเสนอโครงการ)

     (3) ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น นิทรรศการ Thailand Research Expo    

     (4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราเงินเดือน   วุฒิปริญญตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

6.  เงื่อนไขการจ้าง     จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้

      (1)  จัดทำสัญญาจ้างสัญญาแรก 3 ปี และมีเงื่อนไขดังนี้

            (1.1) ต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน หรือหากมีความจำเป็นต้องทดลองปฏิบัติงานต่อ ให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไม่เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานกำหนดให้ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  และเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            (1.2) ก่อนครบสัญญาจ้างสัญญาแรก ให้มีการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

                     (1.2.1)  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเฉลี่ย 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน

                     (1.2.2)  มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับดี และได้นำผลงานดังกล่าวไปใช้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

     (2)  จัดทำสัญญาจ้างที่ 2  หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาแรกแล้วให้จัดทำสัญญาจ้างที่ 2

มีระยะเวลาการจ้างจนถึงเกษียณอายุ โดยเรียกพนักงานนี้ว่า “พนักงานสัญญาประจำ”  โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้าง ให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

7.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

            ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 

            8.1  ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร D) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673704   หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคาร   เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02-298-0244-5   หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms

            8.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี   จำนวน 2 รูป

           8.3  สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ

            8.4  สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

           8.5  หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน  จำนวน 1 ฉบับ

            8.6  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

            8.7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1  ฉบับ

            8.8  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1  ฉบับ

            8.9  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1  ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น   

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้  และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9.  การสมัคร

            9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท  ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จงหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร    อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5  สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

           9.2  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร D) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10.  การคัดเลือก

            มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

            10.1 ขั้นตอนที่ 1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่

            10.2 ขั้นตอนที่ 2  มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสม  ในการเข้าสู่ตำแหน่ง  ดังนี้

                  ก.  สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

                      (1) วิชาคอมพิวเตอร์  : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

                      (2) วิชาภาษาไทย  : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ

                   เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

                  ข.  สอบสัมภาษณ์  (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)   โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ทั้งนี้อาจกำหนดให้มีการทดสอบหรือวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้)

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

        (1)  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร  โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดการสอบ  และผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์และประกาศของมหาวิทยาลัย

         (2)  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

12.  เงื่อนไขอื่น ๆ

        12.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

        12.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี  "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ  และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

        12.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

        12.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

       12.5  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา  และจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือที่รัฐรับรองโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

                   (1)  การตรวจสุขภาพสำหรับโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา  พ.ศ.2562  ยกเว้นข้อ 6 (6) ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้มหาวิทยาลัยภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

                   (2)  การตรวจประเมินโรคทางจิตเวช ให้ส่งใบรับรองแพทย์ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย