Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์  ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

09/03/2566

5682

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้  ของขวัญและของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม  ค่านิยมสุจริต สนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารอำนวยการ รพ.ศูนย์การแพทย์และผ่านระบบ Zoom Meeting

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 กำหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กำหนด ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)         

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยึดถือปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ให้บุคลากรพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เป็นองค์การธรรมรัฐ จึงได้ออกประกาศ เรื่องนโยบายการไม่รับและงดการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน