Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลาประจำปี 2566

15/09/2566

1243

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร "สานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลา" ประจำปี 2566 เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา พร้อมรายงานความสำเร็จและพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้ชาวท่าศาลารับทราบและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” มีนายเอกชัย  สุนทร นายอำเภอท่าศาลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอท่าศาลา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา ชมรมแอโรบิกอำเภอท่าศาลา ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอท่าศาลา โดยเป้าหมายแห่งความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ มหาวิทยาลัยใดก็ตามที่ได้รับการจัดอันดับโลกถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการอันดับโลกแล้ว โดยได้รับการจัดอันดับ World University Rankings โดย Times Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย และได้รับการจัดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ Young University Rankings 2023 อยู่ในอันดับ 501+ ของโลก อันดับ 3 ร่วมของไทย และเชื่อว่าอันดับโลกของม.วลัยลักษณ์จะดีขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษ​มาใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อาจารย์ผู้สอนต้องผ่านการอบรมภายใต้กรอบUKPSF100% ขณะนี้อาจารย์แห่งนี้ได้รับการรับรองเป็นอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพแล้วกว่า 638 คน มากที่สุดของประเทศไทย​ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ สมาร์ทคลาสรูม 150 ห้อง ปรับห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย ปรับปรุงและสร้างสนามกีฬาใหม่ ปรับหอพักให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ขยายถนนรายรอบพร้อมทั้งปรับสิ่งแวดล้อมต่างๆให้มีความสวยงาม เช่น สร้างสวนวลัยลัก​ษณ์​ อุทยานพฤกษศาสตร์เพื่อแหล่งเรียนรู้ มีหอชมฟ้าเป็นท่องเที่ยวสำคัญของเมืองคอน สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯลฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า ผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน คือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่มีความทันสมัย ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับชั้นคลินิกและให้บริการประชาชนในระดับตติยภูมิ ซึ่งจากการเปิดให้บริการในปีแรก พบว่า มีผู้มาใช้บริการถึง 1.3 แสนคน ซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ให้ถึง 3 แสนคนในการเปิดบริการในระยะแรกนี้

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ดึงดูดความเจริญเข้ามาสู่อำเภอท่าศาลา พี่น้องชาวท่าศาลา ชาวนครศรีธรรมราชจะได้รับประโยชน์ ทุกท่านที่มาในวันนี้เป็นคนที่นี่ท่าศาลา ผมไม่ใช่คนที่นี่ แต่ผมจะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวท่าศาลาและนครศรีธรรมราชทุกคน”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

 

ด้าน นายเอกชัย  สุนทร กล่าวว่า ตนเป็นชาวท่าศาลาโดยกำเนิด เติบโตที่นี่ ได้ติดตามการทำงานของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ซึ่งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ทำให้อำเภอท่าศาลามีความเจริญก้าวหน้า นำมาซึ่งมาความมั่งคั่ง เศรษฐกิจดีขึ้น ที่สำคัญสถานศึกษาแห่งนี้เป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการเรียนรู้ ตื่นตัว สร้างโอกาสในการเรียน โอกาสในการมีงานทำของคนในพื้นที่ และต่อไปจะมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์จะช่วยยกระดับสุขภาพของชาวท่าศาลา ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวท่าศาลาทุกคน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามแผนงานประจำปี ที่ส่วนสื่อสารองค์กรจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และภาคีเครือข่ายในอำเภอท่าศาลา เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และพัฒนาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาอำเภอท่าศาลา   และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมในวงกว้าง งานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ และนานาชาติ ตลอดจนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการเติบโตของอำเภอ จังหวัด และประเทศอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของนักศึกษาชมรมนาฏศิลปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมัคคุเทศก์จาก อสม.อำเภอท่าศาลานำผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมหอชมฟ้า อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย