Location

0 7567 3000

ผลงานและรางวัล

ทัพนักกีฬา มวล.โชว์ฟอร์มเก่ง กวาด 2 เหรียญเงิน 2 ทองแดง ‘นนทรีเกมส์’

อัพเดท : 08/02/2567

823

 

ตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โชว์ฟอร์มเก่ง คว้า 2 เหรียญเงิน 2 ทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ รั้งอันดับที่ 48 ของประเทศจาก 122 สถาบันที่เข้าร่วม
     
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาเดินทางเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 จำนวน 31 คน ใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาเปตอง ยูโด ยูยิตสู กรีฑา แบดมินตัน เทควันโดและคูราชซึ่งเป็นกีฬาสาธิตระหว่างวันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
     
ผลปรากฏว่า ตัวแทนนักกีฬาของมวล.สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญมาได้ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ใน 3 ชนิดกีฬาดังนี้ 
     
1) กีฬายูยิตสู นางสาวธารา บริสุทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภททุ่ม (Tachi Waza) บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 48 กิโลกรัม และนายยงยศ ยิ่งยงค์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททุ่ม (Tachi Waza) บุคคลชาย รุ่นเกิน 85 กิโลกรัมขึ้นไป มีนายสุธรรม รอบคอบ เป็นผู้จัดการทีม นายพิสิษฐ์  ยิ่งยงศ์ เป็นผู้ฝึกสอน 
     
2) กีฬายูโด นายยงยศ ยิ่งยงค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในประเภททุ่ม (Tachi Waza) บุคคลชาย รุ่นเกิน 85 กิโลกรัมขึ้นไป มีนางสาวนภารัตน์ ดวงจันทร์ เป็นผู้จัดการทีม นายจักรินทร์ ทองรัตนวิกิจ เป็นผู้ฝึกสอน 
     
3) กีฬาเทควันโด นางสาวอุษามณี ศรีสว่าง สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น ผู้จัดการทีมนายศุภโชค เสือทองผู้ฝึกสอน 
     
อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ เกิดจากการวางแผนการฝึกซ้อมเตรียมที่ได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และความมีวินัยของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนที่เข้าการแข่งขันจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางการจากศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ลำดับที่ 5 ของภาคใต้ อันดับที่ 48 ของประเทศจากสถาบันทั้งหมด 122 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้อีกด้วย


กราฟฟิคข่าว นางสาวธิญาดา อุ่นเรือน นักศึกษาสหกิจศึกษา ส่วนสื่อสารองค์กร