Location

0 7567 3000

ผลงานและรางวัล

เยี่ยม! นศ.วิศวะฯ มวล. คว้า 1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน โครงการ I - New Gen Award 2024

อัพเดท : 15/02/2567

577

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I - New Gen Award 2024) เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ EVENT HALL 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ หัวหน้าโครงการ ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเรื่องพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ได้แก่
1. โครงงานการพัฒนาระบบการรับรู้จากระยะไกลด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เจ้าของผลงานคือ นายปุณณวิช ฝอยทอง, นายศานติกร ทองนุ้ย และนายชาคริต สุนทเรกานนท์ ที่ปรึกษาโครงงานคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์

รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มเรื่องพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ได้แก่
1. โครงงานการพัฒนาเทคโนโลยีชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ควบคุมการชาร์จและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ เจ้าของผลงานคือ นางสาวศรุตา นนทศิริวรรษ, นางสาวอรัญญา วิชัยกุล และนายศิรสิทธิ์ สัณฐมิตร ที่ปรึกษาโครงงานคือ อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช 
2. โครงงานป้ายรถโดยสารอัจฉริยะพร้อมพยากรณ์อากาศและการตรวจสอบผู้โดยสาร 24 ชั่วโมง เจ้าของผลงานคือ นางสาวพันพัสสา พืชนุกูล, นางสาวศศิตา อัสดรกาล และนายวีรศักดิ์ บุตรโกบ ที่ปรึกษาโครงงานคือ อาจารย์ ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ

รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มเรื่องการท่องเที่ยว ได้แก่
1. โครงงานระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผ่านเครือข่ายสัญญาณบลูทูธ เจ้าของผลงานคือ นายเจษฎา อุปลา, นางสาวปัญญารัตน์ สุขใส และนางสาววณิชชา ล่องตี้ ที่ปรึกษาโครงงานคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์

รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มเรื่องการเกษตร ได้แก่
1. โครงงานการพัฒนาแบบจําลองการคาดการณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสําหรับสภาพอากาศและการจัดการน้ำ เจ้าของผลงานคือ นายซูกิฟลี เจ๊ะบู, นายปิยะพล ทินกร และนายพันธกานต์ ปุยพล ที่ปรึกษาโครงงานคือ Dr. Eshrat E Alahi
2. โครงงานระบบสายพานคัดแยกผลไม้อัตโนมัติ เจ้าของผลงานคือ นายนิแชฟฟรี นิสาแย, นายฟิรฮาน กิติชัย และนายอันวา เจะสนิ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
3. โครงงานการพัฒนาตรวจจับหมูตายหมูติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เจ้าของผลงานคือ นางสาวกวิญทิพย์ ยาปัน, นายวรนนท์ พยุงกุลอนันต์ และนายศราวุฒิ ช่วยตรึก ปรึกษาโครงงานคือ อาจารย์ ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ

รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มเรื่องสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่
1. โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ช่วยเหลือผู้พิการในการเคลื่อนที่ เจ้าของผลงานคือ นายณัฐพงศ์ ไชยฤทธิ์, นายฌัชวิชญ์ ขวดแก้ว และนางสาวโจสควีน ปาร์คเกอร์ ที่ปรึกษาโครงงานคือ อาจารย์ ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ