Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

อัพเดท : 18/04/2567

613

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ
     
วันนี้ (18 เมษายน 2567) ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย  ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่ และเป็นการการปลูกฝังจิตสำนึกรักและกตัญญูกตเวที่ต่อบุพการีและผู้มีพระคุณณ โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
     
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬากล่าวรายงาน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน เพื่อรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 70 คน
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมขนรายรอบ รวมถึงการแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสผ่านการรดน้ำดำหัว และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้ปณิธานมหาวิทยาลัยที่ว่า เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล โดยเน้นการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดความตระหนักในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งการส่งเสริมต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนขึ้นตามลำดับ
     
ภายในงานได้เชิญผู้สูงอายุในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนาน ให้ลูกหลานชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รดน้ำดำหัวขอพร พิธีสงฆ์และการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน มีกิจกรรมการแสดงจากชมรมนาฏศิลป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา กิจกรรมรำวงย้อนยุค มีกลองยาวมาร่วมสร้างความสนุกสนาน การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี และรางวัลผู้สูงอายุรำสวยประจำปี และบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย