Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท เรียลมี เซ็นเอ็มโอยู ส่งน.ศ.ฝึกปฏิบัติสหกิจฯ 8 เดือน

อัพเดท : 09/05/2567

616

บ่ายวันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาร่วมกับ นางสาว อภิชญา ยะถาวร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน และพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด รองอธิการบดี มวล. นางสาววิลัยลักษณ์ วรเดช ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเรียลมี ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยและบริษัท เรียลมี จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาฯ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ  เตรียมความพร้อมสู่ด้านอาชีพ ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มวล. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่ “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ จบแล้วทำงานได้” ผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะตามตามเป้าหมายของหลักสูตร และความต้องการของประเทศ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือนต่อเนื่องทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงที่นานเพียงพอ ในการค้นพบศักยภาพ ของตนเองและสถานประกอบการ สามารถพัฒนางานในประเด็นที่ประสงค์ผ่านการปฏิบัติงานของนักศึกษา และอาจารย์นิเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

ด้าน นางสาว อภิชญา ยะถาวร  กล่าวว่า บริษัทเรียลมีเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจขายปลีก-ขายส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางการดําเนินธุรกิจควบคู่กับการส่งต่อองค์ความรู้ การศึกษา เปิดโอกาศและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับนักศึกษามวล. หลักสูตรภาษาจีน จํานวน 2 คน เข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในระยะเวลา 8 เดือน พบว่านักศึกษาของมวล.มีคุณภาพดีเยี่ยม มีความรู้ความสามารถตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เป็นที่พึงพอใจทั้งต่อบริษัทและมหาวิทยาลัย จนทําให้บริษัทมีความสนใจจะขยายความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาไปยังหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป