Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

อัพเดท : 15/05/2567

309

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน จำนวน 56 คน เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ กล่าวว่า การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานนั้น เป็นการดำเนินงานเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ ที่มีการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ แม้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ใช่หน่วยงานราชการแต่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น พิธีการเหล่านี้จึงมีความสำคัญที่จะเป็นหลักฐานอยู่ในรายงานประจำปี เป็นการกระตุ้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนดังว่าผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่านได้ให้คำปฏิญาณไว้ว่าจะทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังที่ตกลงไว้ในคำรับรองการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ทั้ง 48 หน่วยงานที่เป็นผู้ถือหางเสือที่สำคัญทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรามีการพัฒนาและมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 
     
โดยปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลการจัดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ (Young University Rankings 2024) ในอันดับที่ 501-600 ของโลก และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย THE Asia University Rankings 2024 อันดับขยับดีขึ้นมาอยู่ในอันดับ 501-600 ของเอเชีย ส่วนอันดับโลกในปี 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยับขึ้นอันดับ 1201-1500 ของโลก การจัดอันดับ World University Rankings 2024 โดย Times Higher Education โดยคาดว่าภายในปี 2568 อันดับโลกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะขยับดีขึ้น
     
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยได้กำหนดให้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัย ให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัยฯกับอธิการบดี ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักวิชา วิทยาลัย และหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน