ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง “โครงการเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4"ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง “โครงการเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4 ในเขตภาคใต้” ร่วมกับ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ The Style by Toyota สยาม สแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ นายประพาส ศรีวิลัย หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ และนางสุภาณี เพชรานันท์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ The Style by Toyota สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

ดร.กีรัตน์ สงวนไทร เปิดเผยถึงโครงการเมืองจราจรจำลอง ภายใต้โครงการถนนสีขาว ซึ่งกำลังจะดำเนินการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแห่งที่ 4 จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบของภาคใต้ ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี รวมถึงได้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดตั้งเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้าของอาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬา สำหรับก่อสร้างเป็นเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบที่ได้มาตรฐาน โดยออกแบบให้มีถนนจำลอง เพื่อการเรียนรู้การขับขี่ยานพาหนะ จัดสัญจรตามแนวคิดถนนสีขาว เน้นให้ผู้ขับขี่ที่เป็นเด็กและเยาวชน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศจำลองสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม อาทิ พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปปั้นนางเงือกหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ใน เดือนพฤษภาคม 2557 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ประมาณปีละ 25,000 คน

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  กล่าวว่า สำหรับปีนี้โตโยต้าได้ทำการขยาย เมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 และ 4 ไปยังภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดตั้งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมสังคมในการช่วยลดสถิติการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรต่อไปในอนาคต
       
โครงการเมืองจราจรจำลอง มุ่งเน้นส่งเสริมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนบนท้องถนน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ส่งเสริมทักษะในการขับรถให้เด็กและเยาวชนได้คำนึงถึงความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งเมืองจราจรจำลองแห่งแรกที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2547 และในปี พ.ศ.2553 ได้ขยายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแห่งที่ 2 มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ณ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมอบรม ณ เมืองจราจรจำลอง ทั้งสองแห่งจำนวน 1.5 ล้านคน ทั้งนี้ โครงการจะขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยทำการขยายเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 ไปยังภาคเหนือ ใช้พื้นที่ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้แห่งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และนางสุภาณี เพชรานันท์ ได้เยี่ยมชม “โครงการเมืองจราจรจำลอง” แห่งที่ 1 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณจิตติมา คงจำเนียร ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคมและสำนักงานเลขานุการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป

ประมวลภาพ


TOP