เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (OPEN HOUSE’56) ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 10 - 22 มิถุนายน 2556