ข่าวทั่วไป

เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (OPEN HOUSE’56) ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 10 - 22 มิถุนายน 2556สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมเข้าชมนิทรรศการ OPEN HOUSE’56 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 10 - 22 มิถุนายน 2556
นิทรรศการจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ในรอบปีการศึกษา 2555 ซึ่งในปีนี้สำนักวิชาฯ ได้เพิ่มการจัดแสดงผลงานโครงการวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากต่างมหาวิทยาลัย และการจัดแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของสำนักงานสถาปนิก โดยภายในงานจะมีผลงานจัดแสดงประกอบด้วย

1. ผลงานนักศึกษา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- ผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
- ผลงานโครงการวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม

2. ผลงานโครงการวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น

- ผลงานโครงการวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผลงานโครงการวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ผลงานออกแบบของสำนักงานสถาปนิกชั้นนำ

- บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
- บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด
- บริษัท Plan Architect จำกัด
- บริษัท Titan Studio จำกัด
- บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
- Aplus Architect & Construction

ทั้งนี้ จะมีการเปิดงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 9.30-10.00 น. จากนั้นเวลา 10.00-12.00 น. จะเป็นการจัดเสวนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน นายกสภาสถาปนิก และคุณสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

กำหนดการการเปิดงานนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 - 9.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ

9.30 - 11.30 น.

เสวนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
“การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม”
โดย รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน (นายกสภาสถาปนิก)
คุณสมิตร โอบายะวาทย์ (นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ)

12.00 - 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.30 เป็นต้นไป

ชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7567-2511-2


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th/ และ Facebook fanpage : School of Architecture and Design l

TOP