ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลิตบัณฑิตคุณภาพ หลังจบ 4 เดือนพบมีงานทำสูงถึงร้อยละ 75

ข้อมูลบัณฑิตจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 พบว่า ภายหลังจบการศึกษาประมาณ 4 เดือนเศษ ได้เข้าทำงานสูงถึงร้อยละ 75.8 และศึกษาต่อร้อยละ 2.9 จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปีดังกล่าวทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 1,230 คน ได้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 1,052 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ให้ข้อมูลว่า ภายหลังจบการศึกษาเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2556 แล้ว ได้งานทำสูงถึงร้อยละ 75.6 ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ทำงานและศึกษาต่อพร้อมกัน ร้อยละ 2.1 นอกจากนี้ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีร้อยละ 2.9

ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรที่มีอัตราบัณฑิตได้งานทำสูงสุด ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 80 ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 100) บริหารธุรกิจ (ร้อยละ 96.6) เภสัชศาสตร์ (ร้อยละ 92.2) เทคนิคการแพทย์ (ร้อยละ 88.5) นิเทศศาสตร์ (ร้อยละ 82.5) และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ร้อยละ 81.1)

จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่ละปี พบว่า อัตราการมีงานทำสูงขึ้นตามลำดับ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2550-2553 มีงานทำร้อยละ 72.7-74.1 และผู้จบการศึกษาปี 2554 มีงานทำภายใน 1 ปี สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด คิดเป็นร้อยละ 84.1 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปัจจุบัน ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากส่วนราชการและภาคเอกชน ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีความใฝ่รู้พัฒนางาน มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทยก้าวสู่สังคมโลกต่อไป รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน กล่าวในตอนท้าย

TOP