Internet-WIFI-Email

Internet-WIFI-Email

  

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนทุก ภารกิจ โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พุทธศักราช 2541 มีประวัติความเป็นมาดังนี้

การดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2538 ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารแหลมทอง กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงย้ายศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มายังอาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ย้ายจากสำนักงานจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ มายังอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงย้ายมาดำเนินงานชั่วคราวที่อาคารสถาบันวิจัย (D4) และต่อมาเมื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงย้ายสำนักงานมาดำเนินงานที่อาคารคอมพิวเตอร์เป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน และ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์คนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานรวมบริการ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการบริหารจัดการ งานวิชาการและงานบริการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่และรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ คือ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เพื่องานบริการและวิชาการของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและดำเนินการประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานตามความต้องการของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ State-of-the-art IT Campus ที่สมบูรณ์ คือมหาวิทยาลัยนำไอทีเข้ามาช่วยในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่างๆ แบบ Online ใช้การประมวลผลข้อมูลและข่าวสารต่างๆ และกระจายการใช้งานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอน โดยการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินเรื่องการเรียนการสอน เช่น ระบบ e-Learning ระบบ Web-based learning เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน โดยทุกห้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม เป็นขุมความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย โดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบห้องสมุดไปสู่ e-library โดยนักศึกษา อาจาย์ และบุคลากร สามารถเข้าไปสืบค้นและเปิดดูหนังสือ เอกสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 

การบริการ


 
1. WU Wireless Network
2. E-mail
 1. สามารถเข้าใช้ระบบได้ผ่านทางเว็บและ Microsoft Outlook
 2. มีระบบ Collaboration Support เช่น Shared Calendar, Resources
 3. สามารถใช้ Email ของมหาวิทยาลัยในการใช้ MSN ได้
 4. สามารถใช้เป็นที่เก็บ File ได้ถึง 25 GB ผ่าน Sky Drive
 5. มีพื้นที่เก็บ Email 10 GB
 6. มีระบบ Push Mail ผ่านโทรศัพท์มือถือ

  การลงทะเบียน e-mail
สำหรับบุคลากร
 1. เข้าไปที่ https://email.wu.ac.th
 2. คลิกที่ลงทะเบียนอีเมล์ แล้วกรอกรหัสพนักงาน รหัสบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตกลง ระบบจะให้กำหนดรหัสผ่าน
 3. เข้าใช้อีเมลล์ได้ที่ https://email.wu.ac.th/owa/
 
สำหรับนักศึกษา
 1. เข้าไปที่ https://register-st.wu.ac.th/
 2. คลิกที่ลงทะเบียนอีเมล์ แล้วกรอกรหัสนักศึกษา รหัสบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิด แล้วกดปุ่มตกลง ระบบจะกำหนดอีเมล์ใหม่ของนักศึกษาพร้อมให้กำหนดรหัสผ่าน
 3. เข้าใช้อีเมล์ได้ที่ https://register-st.wu.ac.th/ โดยใช้อิเมล์และรหัสผ่านที่กำหนดในข้อ 2 ได้ทันที
 
 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเครื่องมือวิทย์ฯ 8 เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ปิดบริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  นอกเหนือจากนั้นทางห้องปฏิบัติการยังให้บริการผลิตงานพิมพ์สำหรับนักศึกษา โดยนำกระดาษมาด้วยตนเอง  
4. ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
5. ระบบบริหารเว็บไซต์ Webtool
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
7. งานโทรศัพท์
8. โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
9. ADSL บ้านพักบุคลากร
 
 
ข้อมูลจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0-7567-3400 โทรสาร 0-7567-3420 

 
 

TOP