ข่าวเด่น

คุณวัชรา หงส์ประภัศร เปิดมุมหนังสือ “ธรรมปัญญา”คุณวัชรา หงส์ประภัศร รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิด มุมหนังสือ “ธรรมปัญญา” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ มุมหนังสือ “ธรรมปัญญา” ชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “WU Book and it Fair” ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธี

คุณวัชรา หงส์ประภัศร รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นประธานเปิดมุมหนังสือ “ธรรมปัญญา” ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้มี “มุมธรรมปัญญา” เป็นที่รวบรวมผลงานในลักษณะข้อคิด ข้อเขียน ธรรมเทศนา และธรรมบรรยายของพระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ 2 ท่าน คือ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือท่านพุทธทาสภิกขุ และพระพรหมคุณาภรณ์ หรือท่านประยุทธ ปยุตฺโต ซึ่งผลงานของพระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ 2 ท่าน ที่รวบรวมใน มุมธรรมปัญญานี้ เป็นผลงานเกือบทั้งหมดในชีวิตโดยมีอยู่ประมาณร้อยละ 90 ของผลงานทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์ชาติ ผลงานของท่านทั้งสองให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัยว่า ทำไม เราเกิดมาเป็นคน และเราควรทำอะไรกับชีวิตเราบ้าง มีชีวิตอย่างไรจึงเหมาะสม สมควร คำตอบต่อปัญหาดังกล่าว มีอยู่ในงานของท่านทั้งสอง

“ ชาว มวล.นับว่า โชคดีมากที่มีของดีอยู่ใกล้มือ และเป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก ถ้าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยไม่ได้รับเอาของดีที่สุดนี้ไว้ ผมหวังว่านักศึกษาจะใช้เวลาศึกษา และซึมซับคุณค่าผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุและท่านประยุทธ ปยุตฺโต ต่อไป ผมใคร่ขอกล่าวย้ำ ชีวิตได้เกิดมาแล้วเป็นคน แล้วไม่ได้สัมผัสกับผลงานของท่านทั้งสอง เป็นสิ่งน่าเสียดายอย่างยิ่ง การที่มุมหนังสือในศูนย์นี้ ชื่อว่า ธรรมปัญญา นับว่าเหมาะสมมาก ตรงใจผม ขอขอบคุณ มวล.ซึ่งหาชื่อได้อย่างเหมาะสม” คุณวัชรา หงส์ประภัศร กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มุมหนังสือ "ธรรมปัญญา" เป็นชื่อที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งให้ “ธรรมปัญญา” แปลว่า ความรู้อันเกิดจากธรรมะ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทยานธรรมนิทัศน์ ในอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2539 เพื่อเทิดพระเกียรติ และสนองแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยตลอดชีวิต ซึ่งโครงการอุทยานธรรมนิทัศน์ ดำเนินงานโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับธรรมะ อาทิ หนังสือ สื่อวีดิทัศน์ รูปภาพ ตลอดจนการจัดแสดงพระพุทธรูปจำลององค์ต่างๆ ในรูปแบบของนิทรรศการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการประสานจากคุณวัชรา ประสงค์ที่จะสานต่อโครงการอุทยานธรรมนิทัศน์ ให้เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่พรั่งพร้อม มีคุณค่าและก่อประโยชน์ให้สมกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสือของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ณ ห้องธรรมนิทัศน์ ชั้น 3 และในปีพ.ศ. 2555 คุณวัชรา ได้บริจาคเงินเพิ่มอีก 40,000 บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
คุณวัชรา หงส์ประภัศร ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นับตั้งแต่การรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2527 จนกระทั่งก่อสร้างมหาวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษา และดำเนินการเรียนการสอนเรื่อยมาจนปัจจุบัน ท่านเสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเต็มที่เสมอมา เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณคุณวัชรา หงส์ประภัศร ปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมะและพระพุทธศาสนา ร่วมกันสานต่อวัตถุประสงค์ของอุทยาการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ โครงการอุทยานธรรมนิทัศน์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทธรรมะได้ง่ายขึ้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้แยกหนังสือของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) และ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ออกจากห้องธรรมนิทัศน์ ชั้น 3 ที่เป็นการให้บริการแบบปิด มาเป็นมุมเฉพาะเพื่อให้บริการทั่วไป มีหนังสือพร้อมให้บริการในเบื้องต้นกว่า 1 พันรายการ และจะนำผลงานธรรมนิพนธ์ของท่านอื่นๆ มารวบรวมเพิ่มเติมไว้ในโอกาสต่อไปอีกด้วย

โอกาสนี้นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านบทประพันธ์ ให้แก่ คุณวัชรา หงส์ประภัศร ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจหนังสือของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) และ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) สามารถหาอ่านได้ ณ มุมหนังสือ “ธรรมปัญญา” ชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลอนแด่คุณวัชรา หงส์ประภัศร เนื่องในโอกาสพิธีเปิดมุมธรรมปัญญา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28 มกราคม 2557

วัชรา หงส์ประภัศร ผู้เจนจัดในหลักธรรม
วันนี้ได้น้อมนำ เปิดมุมธรรมปัญญา
ประโยชน์ได้บังเกิด นับเป็นเลิศเป็นนักหนา
ประชา.นักศึกษาสามารถมา ศึกษาธรรม

การสร้างคนเป็นคน ดำรงตนได้สร้างสรรค์
คุณค่าเกิดโดยพลัน ขอบคุณทั่น วัชรา
ผู้มองเห็นการณ์ไกล อยู่ในวัยที่ก้าวหน้า
ทำดีเสมอมา เพชรล้ำค่าของสังคม.


 

นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประพันธ์

ประมวลภาพ


TOP