ข่าวเด่น

ดร.ระศิเมษ : นำประสบการณ์การสอนคณิตจากอเมริกามาปรับใช้กับนักศึกษา มวล.

ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้นำรูปแบบการสอนและประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้ช่วยสอนวิชาแคลคูลัสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติให้นักศึกษาเห็นว่า คณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากเกินความสามารถของทุกคน

ดร.ระศิเมษ เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จากนั้นได้รับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ดร.ระศิเมษ ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางด้านคณิตศาสตร์ที่ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่นั่น ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอนวิชาแคลคูลัสและผู้ช่วยวิจัย และได้กลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

เนื่องจากคุณแม่เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ดร.ระศิเมษ จึงเรียนรู้และได้รับการปลูกฝังจนมีความชอบทางด้านคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก จะเห็นได้จากความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์โดยตรง จนมีความลุ่มลึกในศาสตร์สาขาวิชานี้ ที่สำคัญได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา Christopher J Leininger ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอก โดยได้ทำวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านเรขาคณิตเชิงไฮเปอร์โบลิคและโทโพโลยี (hyperbolic geometry and topology)

แม้ว่า งานวิจัยทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ค่อนข้างยากเนื่องจากบางส่วนเป็นนามธรรมและได้มีการศึกษาค้นคว้าจนความรู้ไปในระดับที่ลึกแล้ว แต่ ดร.ระศิเมษ ก็ยังคงให้ความสนใจงานวิจัยด้านเรขาคณิตและโทโพโลยีเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามที่ได้ศึกษาและทำวิจัยในระดับปริญญาเอก รวมทั้งศึกษาและเรียนรู้งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆที่จะมีประโยชน์กับวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ขณะเดียวกันการสอนหนังสือก็เป็นงานที่ชอบมากเช่นเดียวกัน

ดร.ระศิเมษ เล่าว่า “ความคิดแรกของนักศึกษาต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ที่พบคือนักศึกษาคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก เห็นรุ่นพี่เรียนซ้ำเป็นส่วนใหญ่ ตัวเองคงเรียนไม่ไหวหรอก หากจะต้องเรียนซ้ำซักครั้งสองครั้งก็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งผมก็พยายามเปลี่ยนความคิดของนักศึกษาให้คิดว่า คณิตศาสตร์จริงๆแล้วไม่ยากมาก ถ้าค่อยๆตั้งใจทำก็จะทำได้ ไม่รู้อะไรหรือทำไม่ได้ตรงไหน ผมก็พร้อมจะคอยช่วย ดังนั้น รูปแบบการสอนที่ได้นำมาปรับใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือจะสอนเนื้อหาประมาณหนึ่งชั่วโมง ส่วนอีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือจะมีแบบฝึกหัดหรือใบงานให้นักศึกษาทำ โดยให้นักศึกษาพยายามทำด้วยตนเองหรือช่วยกันทำ โดยจะเดินดูนักศึกษาทุกคนเพื่อรวบรวมจุดที่นักศึกษาทำผิดบ่อยๆ และจัดการแก้จุดบกพร่องให้นักศึกษาทันที ขณะเดียวกันจะสังเกตว่า นักศึกษาคนใดสามารถทำได้ด้วยตัวเองและมีความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ เป็นอย่างดี จะขอให้ช่วยอธิบายข้อสงสัยให้เพื่อนๆ ได้ในระหว่างคาบและเป็นการทบทวนความเข้าใจของตัวเองด้วย ด้วยวิธีการนี้จะทำให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดและคุ้นเคย ทำให้กล้าถามปัญหาที่ตัวเองสงสัย หรือกล้าที่จะเรียกผมไปดูว่า ทำแบบทดสอบถูกหรือเปล่า ถ้านักศึกษาทำถูกก็จะชม ถ้าทำไม่ได้ก็ให้กำลังใจเพื่อให้นักศึกษาพยายาม ส่วนการเตรียมการสอนจะทำเป็น powerpoint ให้มากที่สุด ระหว่างสอนจะเดินไปอธิบายใกล้ๆกับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักศึกษาได้สบตาเป็นการกระตุ้นให้มีสมาธิ และมีส่วนร่วมในการเรียนด้วย”

เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านการสอบให้กับนักศึกษา ดร.ระศิเมษ ได้จัดทำตัวอย่างข้อสอบ โดยมีรูปแบบข้อสอบที่เหมือนข้อสอบจริง (ไม่ใช่แค่เป็นข้อๆ แต่จะจัดเรียงข้อในหน้ากระดาษเหมือนข้อสอบจริง) และให้นักศึกษามาทำเหมือนสอบจริงในห้องเรียนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หลังจากนั้นจะเฉลยทันที พร้อมทั้งบอกเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ เพื่อให้นักศึกษารู้ว่า ควรจะต้องเน้นในจุดไหน เพื่อจะทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ทั้งยังเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือ พร้อมให้แนวข้อสอบ นักศึกษาจะเริ่มรู้สึกมีกำลังใจเมื่อได้แนวข้อสอบ และรู้ว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนดี หลังจากนั้นถ้ามีเวลาจะให้นักศึกษาทำข้อสอบชุดใหม่เหมือนกับการจำลองสอบอีกครั้ง เมื่อเฉลยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้คะแนนดีขึ้น เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการสอบจริงได้ หลังจากนักศึกษาสอบเสร็จแล้ว จะตรวจข้อสอบให้เสร็จเร็วที่สุดและแจกข้อสอบที่ตรวจแล้วในคาบต่อไปพร้อมทั้งเฉลยข้อสอบทุกข้อ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ว่าตัวเองทำผิดตรงไหน จะได้รู้วิธีทำที่ถูกต้องและจำได้ เพราะเพิ่งผ่านไปไม่นาน จากวิธีดังกล่าวข้างต้น ดร.ระศิเมษ บอกว่า ทำให้นักศึกษามีกำลังใจ มีแนวคิดที่ดีขึ้นต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น

ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษามีทัศคติที่ดีต่อการเรียนวิชานี้ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ก็ได้วางเป้าหมายด้านการวิจัยไว้ด้วยว่า จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำวิจัยในคณิตศาสตร์ด้านเรขาคณิตเชิงไฮเปอร์โบลิคและโทโพโลยี (hyperbolic geometry and topology) ที่สำเร็จการศึกษามา รวมทั้งศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์และศาสตร์แขนงอื่นๆได้

บนเส้นทางสายวิชาการที่แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ไม่นาน แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักศึกษา ควบคู่ไปกับการเป็นนักวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านคณิตศาสตร์ เราคงได้เห็นผลงานด้านการสอนและผลผลิตทางด้านงานวิจัยในอนาคตอันใกล้ของ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง อย่างแน่นอน

ประวัติและผลงานสมพร อิสรไกรศีล ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง


TOP