พิธีบำเพ็ญบุญกุศล เป็นพุทธบูชาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์