ข่าวเด่น

พิธีบำเพ็ญบุญกุศล เป็นพุทธบูชาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2557  ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณวัชรา หงส์ประภัศร รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณศิริพัฒน์ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศล เป็นพุทธบูชาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดา ด้วยเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องสังเวย เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษา อำนวยโชคลาภ และความเป็นสิริมงคล ตลอดจนบูชาคุณความดีและตอบแทนอุปการคุณ เพื่อเป็นเทวตาพลีตามหลักศาสนา รวมทั้งความสำเร็จในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ลำดับพิธีการ โดยในเวลา 06.59น.  เริ่มพิธีโดยประธานสงฆ์ กล่าวอัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า คุณบิดามารดา คุณครูอาจารย์ เทพพรหมผู้เป็นใหญ่ดูแลโลก รวมทั้งท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 พระภูมิเจ้าที่ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโภสพ รุกขเทวดา ทั่วชั้นฟ้า ชั้นดินทุกๆพระองค์ ขออันเชิญมาทั้งหมด และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวขอขมาต่อพระรัตนตรัย เสร็จแล้วทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานขอพร และในเวลา 09.30 น. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร เปิดเผยถึงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 1 มูลค่า 2,158 ล้านบาท รองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง กับกิจการร่วมค้า พี วี ที ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับกรอบเงินงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์นี้ เป็นเงินประมาณ 5,651 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคาร ครุภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยรวม 550 เตียง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 6 ปี โดยสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์การแพทย์เป็นศูนย์กลางของสำนักวิชาในระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่ให้การศึกษาวิจัยและบริการด้านสุขภาพแก่สังคม  รวมทั้งให้บริการการเรียนการสอน ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยบูรณาการงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเรียนการสอนทุกสำนักวิชาที่กล่าวข้างต้นแล้ว รวมทั้งการวิจัยทั้งทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต์ ที่ครอบคลุมงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน ในระดับก้าวหน้าและทันสมัยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ ที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตภาคใต้ตอนบนและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก

สักการบูชา…ณ ศูนย์ การแพทย์ มวล.

        พฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ยามพระอาทิตย์เสด็จสู่เวหา
มงคลฤกษ์เบิกดิถีศรีเวลา ๖.๕๙ นาฬิกา มหาชัย
        เสียงร้อยกรองก้องดังดั่งเสียงสวรรค์ บูชาเทพทุกชั้นสนั่นไหว
“มูรติ” ตรีเทพแห่งภพไตร พระแม่ธรณียิ่งใหญ่กราบบูชา
        ทวดตุมปังและทวดแห่งโบราณสถาน พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชสักการนบหัตถา
สิ่งบายศรีครบครันเสกสรรมา ขอเทพทวดองค์ราชาได้รับไป
        ปกปักรักษาสถานสร้างศูนย์แพทย์ ให้สิ่งดีเวียนแวดสุกสดใส
สิ่งที่ชั่วรั่วหายมลายไป อาคารใหญ่จงสำเร็จดั่งเพชรงาม
        ให้มวลประชามาอยู่อย่างสันติสุข ให้ภัยทุกข์ราบเตียนสิ้นเสี้ยนหนาม
ทั้งผู้อยู่ผู้มาไปในเขตคาม จงมีความสดใสทั้งใจกาย
        ครั้นเวลา ๙ ฬาฬิกา ๑๙ นาที เริ่มพิธีพุทธธรรมฉ่ำขยาย
พระพุทธมนต์ดลบ่าสาธยาย ดั่งชลสายหลั่งรินดินแดนทอง
        พระเทพวินยาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราชพุทธพาทย์สนอง
เสียงสวดมนต์ของคณะสงฆ์ส่งครรลอง ศิริมงคลสาดส่องก้องมวล.
        อธิการบดี ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร ใจมนัส มือนมัสการกราบกรานขอ
ทั้งคณะผู้ร่วมพิธีมิรีรอ จิตจดจ่อรวมพลังหลั่งธารธรรม
        ขอพระพุทธานุภาพเอิบอาบผล ศูนย์การแพทย์มีศิริมงคลล้นงามขำ
ทุกสิ่งอย่างจงกระจ่างแจ้งอย่างแท่งคำ เหลืองอร่ามเลอล้ำละออตา
        บัดนี้ศูนย์การแพทย์ มวล. ก็เริ่มแล้ว ดั่งดวงแก้วชาวนครฯ ปรารถนา
จะเป็นประโยชน์หลากล้วนมวลประชา ได้รักษาความป่วยไข้ให้หายไป
        ขอพระพุทธคุณเทพทวดคุณได้หนุนช่วย ให้ศูนย์แพทย์งามสวยสุกสดใส
เบิกบานเบ่งเปล่งสง่างามตาใจ ตลอดไปตลอดกาลเนิ่นนานเทอญ
   
 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร..สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
ศุกร์ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ประมวลภาพ


TOP