ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 9 วันที่ 23-24 ส.ค.57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ครูที่ทำวิจัยเพื่อขอเลื่อนระดับปรับตำแหน่งเงินเดือน สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 9 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย โปรแกรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

บุคคลภายใน (สมาชิก พนักงาน ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 2,500 บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท
สมัครพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ได้รับส่วนลด ดังนี้

สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
สมัคร 1 คน ลด 10 %
*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,
e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss9.php

TOP