รับสมัครผู้เข้าอบรมการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 9 วันที่ 23-24 ส.ค.57