ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ บรรยายเรื่อง Green Living: How Green is Green?