ข่าวเด่น

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีต่อครู

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษากว่า 2,000 คน ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู พร้อมมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 2,000 คนเข้าร่วม


 

พิธีไหว้ครูเริ่มด้วย นักศึกษาอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ธงชาติ และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปประดิษฐาน ณ บริเวณพิธี ขบวนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าสู่บริเวณพิธี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักศึกษาร่วมร้องเพลง บูชาครู ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู จากนั้นผู้แทนนักศึกษาทุกสำนักวิชาได้นำพานพุ่ม ดอกไม้ไปไหว้คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นครูอย่างอบอุ่น

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน รางวัลผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการนักศึกษาดีเด่น 4 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านการเรียนซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จำนวน 31 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬา 17 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมวิชาการ 8 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ 4 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 5 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านบริหารจัดการ 4 และรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านจริยธรรม 4 คน และรางวัลผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น 1 คน

นอกจากนี้ ได้มอบรางวัลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในแต่ละหลักสูตรจำนวน 51 คน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดพานดอกไม้เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ไทยศึกษาบูรณาการ) ชั้นปีที่ 1 และรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม เป็นของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1

จากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง 9 คำพ่อสอน ประกอบด้วย 1.ความเพียร 2.ความพอดี 3.ความรู้ตน 4.คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ 5.อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ 6.พูดจริง ทำจริง 7.หนังสือเป็นออมสิน 8.ความสื่อสัตย์ และ9.การเอาชนะใจตน พร้อมทั้งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนไกลกังวล (28 พฤษภาคม พ.ศ 2512) ใจความว่า “ขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอน เพราะโอกาสเช่นนี้หายาก ถ้าไม่เอาใจใส่พยามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีก เพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อย จึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง สะสมความรู้ในทางหลักวิชาและความรู้ ทั่วไปให้มาก และดีที่สุด แล้วจะไม่ต้องเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตน คือทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตน และช่วยส่วนรวม ให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้า ด้วยความร่มเย็น” จึงขอให้นักศึกษาทุกคนได้ยึดมั่นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักชี้นำในการเดินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ประมวลภาพ


TOP