ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 18