ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 18

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 18 ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ
• เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
• สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
• มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
โดยไม่ผูกพันการรับทุน
• สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น รับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ปิดรับใบสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nstda.or.th/jstp/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436 , 1434
โทรสาร 0 2564 7004
e-mail : jstp@nstda.or.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.nstda.or.th/jstp/

TOP