คุณสมเกียรติ โมราลาย เป็นวิทยากรบรรยาย “การสื่อสารองค์กรกับสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่”