ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญให้เข้าร่วม 2015 EAP-ILTER DEIMS workshop ที่ประเทศไต้หวัน