ข่าวเด่น

SCOPUS จัดให้ Walailak J Sci & Tech อยู่ใน Top Ten วารสารจากประเทศไทย

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ได้รับการจัดอยู่ใน Quartile 3 ของวารสารประเภท Multidisciplinary และได้รับค่า SJR (SCImago Journal Ranking) เท่ากับ 0.207 จากการประกาศโดยฐานข้อมูล SCOPUS ปีล่าสุด ซึ่งเป็นค่าสูงลำดับที่ 10 จากวารสารไทย 26 วารสาร ที่ได้รับผลประเมิน ดังนี้

26 อันดับวารสารไทย ในฐานข้อมูล SCOPUS http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=TH&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd

1) Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 0.641 (อันดับปีที่แล้ว 1)
2) Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0.424 (อันดับปีที่แล้ว 3)
3) Geotechnical Engineering 0.397 (อันดับปีที่แล้ว 5)
4) Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0.369 (อันดับปีที่แล้ว 2)
5) Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 0.257 (อันดับปีที่แล้ว 7)
6) Engineering Journal 0.250 (อันดับปีที่แล้ว 12)
7) International Journal of Geoinformatics 0.247 (อันดับปีที่แล้ว 19)
8) Songklanakarin Journal of Science and Technology 0.242 (อันดับปีที่แล้ว 13)
9) Journal of the Medical Association of Thailand 0.223 (อันดับปีที่แล้ว 9)
10) Walailak Journal of Science and Technology 0.207 (อันดับปีที่แล้ว 21)

11) Thai Journal of Mathematics 0.184 (อันดับปีที่แล้ว 10)
12) Maejo International Journal of Science and Technology 0.179 (อันดับปีที่แล้ว 15)
13) Chiang Mai Journal of Science 0.178 (อันดับปีที่แล้ว 8)
14) ScienceAsia 0.175 (อันดับปีที่แล้ว 11)
15) EnvironmentAsia 0.167 (อันดับปีที่แล้ว )
16) Kasetsart Journal - Social Sciences 0.165 (อันดับปีที่แล้ว 23)
17) Thai Journal of Veterinary Medicine 0.161 (อันดับปีที่แล้ว 17)
18) International Energy Journal 0.158 (อันดับปีที่แล้ว 27)
19) Kasetsart Journal - Natural Science 0.154 (อันดับปีที่แล้ว 16)
20) International Agricultural Engineering Journal 0.130 (อันดับปีที่แล้ว 14)
21) Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0.121 (อันดับปีที่แล้ว 24)
22) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 0.118 (อันดับปีที่แล้ว 22)
23) Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 0.111 (อันดับปีที่แล้ว 26)
24) Buffalo Bulletin 0.110 (อันดับปีที่แล้ว 20)
25) Thai Journal of Agricultural Science 0.108 (อันดับปีที่แล้ว 25)
26) Asia-Pacific Population Journal 0.101 (อันดับปีที่แล้ว 18)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อดีตบรรณาธิการที่ยังคงเป็นที่ปรึกษาและดูแลด้านภาษา, รองบรรณาธิการ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร. ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, ดร. ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ผู้ทรงคุณวุุฒิจากหลากหลายประเทศ ที่ร่วมเป็น Editorial board, Guest Editor, Reviewer แบบจิตอาสา รวมทั้งนักวิจัยที่เลือกเผยแพร่ผลงานในวารสารและอ้างถึง (cite) บทความในวารสาร

---------------------
ค่า SJR คืออะไร? (ข้อมูลจากเว็บไซต์ Naresuan University Library http://www.lib.nu.ac.th/web/research/topic-article-view.php?rid=46)

เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดคุณภาพของผลงานวิชาการ ที่นิยมใช้กัน มีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันมากคือ ค่า Impact Factor ของฐานข้อมูล ISI อย่างไรก็ตามยังมีเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชนิดอื่นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เช่น ค่า SJR (Scimago Journal Ranking) ค่า h-index เป็นต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของผลงานวิชาการ ที่ใช้หลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ การมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาพิจารณาเนื้อหาของบทความ ปริมาณหรือจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ จำนวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิงโดยบทความอื่น (Citation frequency) การเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) รวมถึงความมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในสาขาวิชา

ค่า SJR หรือ SCImago Journal Ranking เป็นดัชนีที่พัฒนาโดย Professor Felix de Moya จาก SCImago Research Group มีพื้นฐานจากแนวความคิดที่ว่า “all citations are not created equal” ซึ่งฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier ได้นำ SJR มาใช้เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพวารสาร (Journal metrics)

หลักการของ SJR มีหลักการเช่นเดียวกันกับ Google’s PageRank โดยพิจารณาจากสาขาวิชาของวารสาร คุณภาพและชื่อเสียงของวารสาร มีผลโดยตรงต่อค่าของ citation

วิธีการตรวจสอบ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ SCImago โดยตรงคือ http://www.scimagojr.com และเว็บไซต์ http://www.journalmetrics.com รวมถึงในฐานข้อมูล Scopus ภายใต้ชื่อวารสารวิชาการแต่ละชื่อ จะมีลิงก์ไปดูข้อมูลของแต่ละวารสารผ่านเว็บไซต์ของ Scopus ได้ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่ที่ปรากฎดัชนีในฐานข้อมูล Scopus จะมีค่า SJR และได้รับการจัดอันดับในกลุ่มหมวดหมู่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ที่เรียกว่า Quartile Score (Q)

Q1 = top postion (highest 25% of data) เป็นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขานี้
Q2 = middle-high postion (อยู่ระหว่าง top 50% และ top 25%)
Q3 = middle-low postion (อยู่ระหว่าง top 75% และ top 50%)
Q4 = bottom position (bottom 25%)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=TH&year=2014&

TOP