ข่าวเด่น

อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ : ความเป็น “ครู” ที่ต้องเรียนรู้และทำเป็น

อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีความเป็น “ครู” มากกว่าการเป็นแค่ “ผู้สอน” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นส่วนสำคัญของการ “เรียนรู้” ร่วมกันทั้งในและนอกชั้นเรียน

อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความที่ไปใช้ชีวิตการเรียนและการทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ นับตั้งแต่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นบ้านเกิด แต่ด้วยความฝันที่อยากทำงานในภาคใต้ เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้บ้านคุณยายและคุณแม่ จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปี 2547 ปัจจุบันอาจารย์สิริพร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Indo-pacific Studies, School of International Studies มหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru ประเทศอินเดีย คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปีนี้

ด้วยความเชื่อที่ว่า ความรู้จะเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และการค้นหาความรู้ เนื่องจากความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวินาที เมื่อใดที่เราหยุดนิ่ง จะทำให้เรากลายเป็นคนไม่รู้และเป็นคนโง่ไปทันที จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม อาจารย์สิริพร ไม่ต้องการหยุดนิ่ง พร้อมที่จะเรียนรู้และเท่าทันตลอดเวลา ทั้งยังเชื่อมั่นว่า การเป็นอาจารย์ไม่ใช่ผู้สั่งสอน แต่เป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และทำเป็น อีกทั้งเป็นผู้ทำหรือลงมือทำ ให้ผู้อื่นหรือนักศึกษาได้เห็นและเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกัน


ดังนั้น แนวทางการทำงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์สิริพร จึงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับนักศึกษา และการใช้ตัวตนเป็นผู้แสดงบทบาทเสมือน “การแสดง” หรือ “ศิลปิน” ที่ต้องการสื่อความหมายผ่านงานศิลปะ และให้ผู้ชม ในที่นี้คือ “นักศึกษา” ได้เข้ามาร่วมชม ศึกษาและแสดง ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนจึงไม่ใช่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ฟังหรือถูกกระทำอย่างเดียว แต่นักศึกษาต้องเป็นผู้ร่วมกระทำหรือแสดงร่วมกับเราด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการ “เรียนรู้” ร่วมกันทั้งในและนอกชั้นเรียน


นอกจากด้านการสอนแล้ว อาจารย์สิริพร ยังได้ทำงานวิจัยนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจนถึงปัจจุบัน มีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยหน่วยงานต่างๆ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น จำนวน 21 เรื่อง มีบทความทางวิชาการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในประเทศ จำนวน 26 เรื่อง และนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง คือ Burmese Migrant Workers and Politics of Place-Making in Thailand เผยแพร่ทาง Sociologia Indica เรื่อง Burmese Migrant Workers and Identity Formation in Ranong Province, Thailand เผยแพร่ทาง International Journal of Multidisciplinary Education Research และเรื่อง Myanmarese Migrant Workers and Karaoke: Politics of Place-Making in Thailand เผยแพร่ทาง International Journal of Humanities and Social Science Invention รวมทั้งบทความจำนวน 9 เรื่อง ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เป็นต้น


ด้วยธรรมชาติของ “ความเป็นนักมานุษยวิทยา” อาจารย์สิริพร ยังคงต้องการศึกษาและหาความรู้ใหม่ ๆ จากผู้คนและกลุ่มคนต่าง ๆ โดยเฉพาะคนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย ที่ต้องการพื้นที่ยืนแล้วบอกคนอื่น ๆ ได้ว่า “ฉันมีตัวตน” แม้ว่าจะเป็นเพียงผู้เข้าไปศึกษา แต่ก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะ “คนถ่ายทอด” และ “คนสื่อสาร” ให้คนภายนอกได้รับรู้และเรียนรู้คนเหล่านั้น เพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นได้มีที่ยืนและมีตัวตนที่อยู่ในสายตาของผู้คนในสังคม โดยมีงานวิจัยที่กำลังดำเนินการจำนวน 2 เรื่อง คือ แรงงานข้ามชาติพม่ากับคนไทยท้องถิ่น : บทศึกษาการสร้างพื้นที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกันในวัดไทย จังหวัดระนอง และกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีกลุ่มซาไกและเซมัยหรือมานิในภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง สตูลและตรัง โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)


อาจารย์สิริพร ได้เล่าถึงเป้าหมายในอนาคตว่า ในความเป็นอาจารย์ไม่มีอะไรสำคัญ เท่าเราได้เห็น “นักศึกษา” ประสบความสำเร็จ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิต และอยู่ในสังคมได้ นั่นแหละคือ “ความภาคภูมิใจ” ของผู้ที่เป็น “ครู” ไม่ใช่เพียงแค่ “ผู้สอน” เท่านั้นท้ายสุดอาจไม่ต้องการอะไรมาก เพียงแต่มีความสุขในการทำงาน ไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่น ไม่ให้ผู้อื่นเห็นความทุกข์ของเรา สิ่งสำคัญ “ยิ้ม” สู้กับทุกเรื่องที่เข้ามา และอย่าปฏิเสธทุกเรื่อง เพราะนั่นหมายถึง “คุณได้ปฏิเสธการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จะทำให้คุณได้ฉลาดและเท่าทันการอยู่ในสังคมได้” อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ กล่าวก่อนปิดการสนทนาด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขกับคุณค่าของความเป็นครูที่วลัยลักษณ์

ประวัติและผลงาน


สมพร อิสรไกรศีล ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง


TOP