ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำหนังสือ “การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติเล่ม 1 และ เล่ม 2”