ข่าวทั่วไป

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำหนังสือ “การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติเล่ม 1 และ เล่ม 2”ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ขอแนะนำหนังสือ “การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติเล่ม 1 และ เล่ม 2” เรียบเรียงขึ้น เพื่อสื่อให้อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลจิตเวช พยาบาลวิชาชีพทั่วไป บุคลากรทางสุขภาพ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้อย่างเข้าใจ คุณค่าของหนังสือเกิดจากการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฏีจากหลักฐานเชิงประจักษ์ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของความรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักการพื้นฐาน ลักษณะและขอบเขตของงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต บทบาทของพยาบาลด้านจิตเวชและสุขภาพจิต เครื่องมือในการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม การพยาบาล ผู้มีความผิดปกติทางจิต แนวคิดการบำบัดรักษาพยาบาลทางจิตเวช การพยาบาลนิติจิตเวชและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วย จรรยาบรรณ จริยธรรม ความสำคัญและคุณค่าของพยาบาลวิชาชีพ ต่อการบำบัดรักษาทางจิตเวชและสุขภาพจิต ซึ่งเป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) จากประสบการณ์ตรงของพยาบาลวิชาชีพและทีม สหวิชาชีพที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชผ่านการนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษา การผสมผสานความรู้และประสบการณ์จากทั้งสองส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถมองเห็นและเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีสู่วิธีปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้เผชิญปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิตรวมทั้งครอบครัวเกิดความรู้สึกปลอดภัย เชื่อมั่น และมีความหวังต่อประสิทธิภาพการบำบัดรักษาพยาบาลที่นำไปสู่กระบวนการฟื้นหายและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ อีกทั้งกระบวนการบำบัดทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความกระจ่างในคุณค่าและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลได้อย่างแท้จริง

ประโยคสำคัญของหนังสือ

กระบวนการบำบัดทางการพยาบาลส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการบำบัดรักษาและการฟื้นหายอย่างเต็มศักยภาพสำหรับผู้เผชิญปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0-7567-3650-1

TOP