ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครหัวหน้าหน่วยนิติการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วยนิติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชานิติศาสตร์
และ มีประสบการณ์ตรงกับงานบริหารที่รับผิดชอบในระดับหัวหน้าหน่วยงาน (หรือระดับ
กองของส่วนราชการ)วุฒิปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 7 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 8 ปี
- มีมุมมองวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหน่วยนิติการ
- มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- สามารถปฏิบัติงานสำคัญเร่งด่วนของหน่วยงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและ
มีความเสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานสำคัญ/เร่งด่วนได้จนบรรลุผลสำเร็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ : บริหารจัดการ วางแผน พัฒนา ควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายแลแผนยุทธศสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
3. มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
4. ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานผล สรุปผล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
3.5 เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
3.6 เข้าใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.7 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3.8 สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้

4. อัตราเงินเดือน
4.1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,330 บาท
4.2 สำหรับบุคคลภายในที่ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิม และเงินประจำตำแหน่งบริหารจัดการอีกเดือนละ 10,000 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นบุคคลภายในให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามสถานภาพการจ้างงานเดิม

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาคำสั่งหรือหนังสือรับรองการทำงาน
7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครและหลักฐานการสมัครงานตามข้อ 7 จำนวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศน์และแผนการบริหารหน่วยนิติการในวาระ 3 ปี ตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด
8.2 ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการ
เจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยกำหนดให้นำเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ แผนการบริหารงานหน่วยนิติการ และสอบสัมภาษณ์

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 เมษายน 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโปรดติดตามจากประกาศ/เว็บไซต์ (<a href="http://www.wu.ac.th)" target="_blank">www.wu.ac.th)</a> ของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP