ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาทางยาระดับประเทศ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่ง นศภ.ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ นศภ.ธันธิชา โต๊ะทอง นศภ.เพชรลักษณ์ ตันติดนุนันท์ และ นศภ.ลลิต อรุณฤทธิเดชา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยในงานดังกล่าวประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 มีการบรรยาย
หัวข้อบรรยายที่ 1 คุณภาพยาจากอุตสาหกรรมไทย
หัวข้อบรรยายที่ 2 แรงบันดาลใจจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สู่ความสำเร็จในวงการยา ซึ่งทั้ง 2 การบรรยายช่วยให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองในการเป็นนักศึกษากับการก้าวสู่การเป็นเภสัชกร

ส่วนที่ 2 เป็นการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม
ช่วงเช้าเป็นการคัดเลือกนักศึกษาในการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบคือ การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาไทย โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม ซึ่งวิธีการในการแข่งขันคือ ทางผู้จัดแข่งขันจะให้โจทย์กับทีมที่แข่งขันเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการให้คำปรึกษา ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยแต่ละทีมจะต้องไปเตรียมตัวมาเพื่อมาประกวดหน้าเวที โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3 นาที ต่อทีม หลังจากนั้นกรรมการจะมีการพิจารณาให้คะแนน เมื่อมีการแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละภาษาแล้วกรรมการจะมีการให้คำแนะนำแต่ละทีม แล้วมีการประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ต่อไป

ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีทีมแต่ละภาษา ผ่านเข้ารอบจำนวน 6 ทีม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากที่ทีมจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านเข้ารอบทั้ง สองภาษา โดยในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จะแข่งขันทักษะเภสัชกรรมโดยจะเป็นการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ป่วยเสมือนจริงในการแข่งขัน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 5 นาที ต่อทีม หลังจากนั้นกรรมการจะมีการพิจารณาให้คะแนน เมื่อมีการแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละภาษาแล้วกรรมการจะมีการให้คำแนะนำแต่ละทีม ผลปรากฏว่า ตัวแทนจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลดังนี้

1. การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาไทย นศภ.ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ และ นศภ.ธันธิชา โต๊ะทอง ได้รับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาอังกฤษ นศภ.เพชรลักษณ์ ตันติดนุนันท์ และ นศภ.ลลิต อรุณฤทธิเดชา ได้รับรางวัลชมเชย
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP