ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci &Tech; เลื่อนขึ้นสู่ Quartile 2 ในฐานข้อมูล SCOPUS

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ได้รับการเลื่อนขึ้นสู่ Quartile 2 (Q2) ของวารสารประเภท Multidisciplinary ในฐานข้อมูล SCOPUS (โดย 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ใน Q3) และ ได้รับค่า SJR (SCImago Journal Rank) เท่ากับ 0.199 จากการประกาศ ปีล่าสุด ซึ่งเป็นค่าสูงลำดับที่ 11 ของวารสารไทย (ลดลงจากอันดับที่ 10 และ SJR เท่ากับ 0.207 ในปีที่แล้ว)

วารสารในฐานข้อมูล Scopus จะมีค่า SJR และได้รับการจัดอันดับในกลุ่มหมวดหมู่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ที่เรียกว่า Quartile Score (Q)
Q1 = top postion (highest 25% of data) เป็นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขานั้น
Q2 = middle-high postion (อยู่ระหว่าง top 50% และ top 25%)
Q3 = middle-low postion (อยู่ระหว่าง top 75% และ top 50%)
Q4 = bottom position (bottom 25%)
ปัจจุบันไม่มีวารสารใดจากประเทศไทยที่อยู่ใน Q1 และมีเพียง 5 วารสาร ที่อยู่ใน Q2 (รวมทั้ง Walailak Journal of Science and Technology)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อดีตบรรณาธิการที่ยังคงเป็นที่ปรึกษาและดูแลด้านภาษา, รองบรรณาธิการ 4 ท่าน คือ ผศ.ดร. ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, ดร. ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์, ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ร่วมรับผิดชอบบทความที่ส่งเข้ามามากกว่า 60 เรื่องต่อเดือนในปัจจุบัน รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุุฒิจากหลากหลายประเทศ ที่ร่วมเป็น Editorial board, Guest Editor, Reviewer แบบจิตอาสา และ นักวิจัยที่เลือกเผยแพร่ผลงานในวารสารและอ้างถึง (cite) บทความในวารสาร

------------------------------------------------------------------------------------

28 อันดับวารสารไทย ในฐานข้อมูล SCOPUS (http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=TH&year=2015)

1) Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 0.641 (อันดับปีที่แล้ว 1)
2) Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0.560 (อันดับปีที่แล้ว 2)
3) Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 0.536 (อันดับปีที่แล้ว 5)
4) Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0.423 (อันดับปีที่แล้ว 4)
5) Maejo International Journal of Science and Technology 0.263 (อันดับปีที่แล้ว 12)
6) Chiang Mai Journal of Science 0.254 (อันดับปีที่แล้ว 13)
7) Journal of the Medical Association of Thailand 0.245 (อันดับปีที่แล้ว 9)
8) Geotechnical Engineering 0.240 (อันดับปีที่แล้ว 3)
9) Engineering Journal 0.227 (อันดับปีที่แล้ว 6)
10) International Energy Journal 0.212 (อันดับปีที่แล้ว 18)
11) Walailak Journal of Science and Technology 0.199 (อันดับปีที่แล้ว 10)
12) ScienceAsia 0.193 (อันดับปีที่แล้ว 14)
13) EnvironmentAsia 0.190 (อันดับปีที่แล้ว 15)
14) Thai Journal of Mathematics 0.182 (อันดับปีที่แล้ว 11)
15) Thai Journal of Veterinary Medicine 0.180 (อันดับปีที่แล้ว 17)
16) International Journal of Geoinformatics 0.177 (อันดับปีที่แล้ว 7)
17) Songklanakarin Journal of Science and Technology 0.171 (อันดับปีที่แล้ว 8)
18) Buffalo Bulletin 0.169 (อันดับปีที่แล้ว 24)
19) Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0.150 (อันดับปีที่แล้ว 21)
20) Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 0.147 (อันดับปีที่แล้ว 23)
21) Kasetsart Journal - Natural Science 0.145 (อันดับปีที่แล้ว 19)
22) International Agricultural Engineering Journal 0.143 (อันดับปีที่แล้ว 14)
23) Asian Biomedicine 0.137 (อันดับปีที่แล้ว -)
24) Asia-Pacific Population Journal 0.122 (อันดับปีที่แล้ว 26)
25) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 0.112 (อันดับปีที่แล้ว 22)
26) GA 2012 - 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics: Geosynthetics for Sustainable Adaptation to Climate Change 0.108 (อันดับปีที่แล้ว -)
27) Kasetsart Journal - Social Sciences 0.107 (อันดับปีที่แล้ว 16)
28) Thai Journal of Agricultural Science 0.103 (อันดับปีที่แล้ว 25)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wujournal/videos/995242383923398/

TOP