ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

"นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์" รุ่นที่ 3มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดอบรม "นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559 โดยมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 163 คน จาก 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ ผู้กำกับดูแลโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ กล่าวรายงาน

โครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจ เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลพรรณไม้ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งมีโรงเรียนและนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปี นอกจากนี้เพื่อให้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการสนองพระราชดำริฯ สมัครเป็นสมาชิกจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำหนดจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช รู้จักหวงแหน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญ บทบาทของโรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการพระราชดำริฯ” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายวิชาการ การบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ” และ เรื่อง “อุทยานแห่งชาติและป่าไม้เมืองไทย” โดย ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อดีตผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งการบรรยายและศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ เรื่อง “พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ประจำวงศ์และการจำแนกพืช" โดย คุณปาจรีย์ อินทะชุบ นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตรและคณะ และการแนะนำอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล ประธานคณะทำงานโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย เรื่อง "การกำเนิดของพืชและอาณาจักรพืช" โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มวล. นอกจากนี้ได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ และศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ เช่น การสื่อความหมายธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ในโรงเรือน รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ การใช้ประโยชน์จากพืช(สมุนไพร ยาใกล้ตัว)

ภาพกิจกรรม

TOP