ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้ปกครองในโอกาสปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกว่า 2,000 คนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในที่ประชุมผู้ปกครองว่า มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจัดการต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๙ ที่ก้าวสู่ประตูแห่งความสำเร็จในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ พร้อมที่จะสร้างความสำเร็จไปกับนักศึกษาใหม่ทุกคน ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองทุกท่านว่า “เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนบุตรหลานของเรา” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแผนพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ (First tier University) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นนักคิดที่เป็นทั้งคนดีและเก่ง มี Excellent Facilities เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้านคุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามและการทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้มั่นใจว่า บุตรหลานของท่านเมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีงานทำอย่างแน่นอนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพบัณฑิตเป็นอย่างมาก โดยตั้งเป้าหมายให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องมีความสามารถอย่างน้อย ๔ ประการ คือ ๑. มีความสามารถทางวิชาชีพ ๒.เก่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และ ๔. มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้บัณฑิตจบการศึกษาไปแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองทุกท่านต่อไป

จากนั้นคณะผู้บริหาร ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่คณะผู้ปกครอง พร้อมแนะนำคณบดี ทั้ง ๑๑ สำนักวิชา ในตอนท้าย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณบดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาต่างๆ ที่บุตรหลานเข้าเรียน

ประมวลภาพ

TOP