มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้ปกครองในโอกาสปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙