ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2559

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,700 คนพิธีไหว้ครูในครั้งนี้เริ่มด้วยการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ธงชาติ และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ บริเวณพิธี นักศึกษาร้องเพลง “รักวลัยลักษณ์” รับขบวนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสู่บริเวณพิธี นักศึกษาร่วมกันร้องเพลง “บูชาครู” จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู หลังจากนั้นผู้แทนนักศึกษาทุกสำนักวิชาได้นำพานพุ่ม ดอกไม้ธูปเทียน ไหว้ครู แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ได้แก่ 1) นายอัครเดช หัตถประดิษฐ์ ผู้ฝึกสอนกรีฑามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) ร.ต.ท.สัญชัย สุวรรณวงศ์ ผู้ฝึกสอนเปตองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3) ร.ต.ท. ประมูล สุขสวัสดิ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ท่าศาลา

ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านการเรียน ประเภทดีเด่น มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และเป็นลำดับที่ 1 ของแต่ละหลักสูตรของแต่ละชั้นปี รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมกีฬา ด้านกิจกรรมวิชาการ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมบริหารจัดการ ด้านกิจกรรมจริยธรรม รางวัลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยจัดสรรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศึกษา โดยได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท จำนวน 97 คน และรางวัลผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่นโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีใจความสำคัญว่า พิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ และแสดงตนเป็นศิษย์ของครู ในฐานะครูอาจารย์จะได้ถือโอกาสนี้รับนักศึกษาทั้งหลายเป็นศิษย์ของท่าน ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า ทั้งนี้การเรียนให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา นอกจากอาศัยอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์แล้ว ตัวนักศึกษาเองก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอเพียงความตั้งใจจริง มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตให้ถูกต้องดีงาม ไม่ประมาท ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และที่สำคัญคือเชื่อว่าการเป็นบัณฑิตที่เรืองปัญญาและมีคุณธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนต้องไปให้ถึง คนเรานั้นนอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นคนเก่งแล้วแต่สิ่งที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการยกย่องนับถือตราบจนชีวิตหาไม่ คือ การเป็นคนดีเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะหาความรู้เพื่อให้เป็นคนเก่งแล้วสิ่งที่เราจะต้องเป็นตลอดชีวิตของเราคือ การเป็นคนดี

สำหรับผลการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้ ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศเป็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP