ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าฝึกอบรม หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ ทางหน่วยวิจัยฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

รายชื่อ
1. นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรเพชร
2. นายธีรพล หน้าหู
3. นางสาวสุภัทรา เหมทานนท์
4. นางสาวชิตชนก มณีรัตน์
5. นายบุณย์ศิริ ทองอนันต์
6. นายพีรชัย อินทรคำ
7. นางสาวณัฐพร วิมล
8. นางสาวสิรามล อักษรธรรม
9. นางสาวชลธิดา วงศ์ทยานิธิ
10. นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
11. นางสาวอุษณีย์ สุดศรีประเวศ
12. นางสาวอมรรัตน์ สกุลรัตน์
13. นางสาวสุธิดา บุบผัน
14. นายคฑาวุธ สมสวัสดิ์
15. นางสาววิไลวรรณ รัตนพรทิพย์
16. นางสาวปัทมาพร การัยภูมิ
17. นางสาวจารุเนตร สิทธยางกูร
18. นายสุรนันท์ วัฒนพงศ์
19. นางสาวสิริญญา เจ๊ะละหวัง
20. นางสาวรุสวรรณา ปล่องหอย
21. นางสาวขนิษฐา นาควารี

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 – 14.00 น. (3 ชั่วโมง)

วิชาที่สอบ
1. การบริหารจัดการและดำเนินงานของห้องสมุด , ความรู้ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 100 คะแนน
2. ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์ 50 คะแนน

สถานที่สอบ
ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เบอร์ติดต่อ 075672299 , 0813444799 , 0864788442


TOP