ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าฝึกอบรม หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์