ประกาศผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ ครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์