ข่าวเด่น

ประกาศผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ ครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้มาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 131 ชิ้นงาน แต่มีชิ้นงานไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 ชิ้นงาน มีผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 129 ชิ้นงาน จากการพิจารณาการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 688/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพีรภัทร์ ทองนะ จังหวัดตรัง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายถวัลย์ ดิษฐ์สุธรรม จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภัทรพล เรืองเสน จังหวัดชลบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่นายเดชา แซ่ซั่น จังหวัดตรัง และนางสาวธฤษวรรณ ผ่องลำเจียก จังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับเงินรางวัล คนละจำนวน 2 ,500 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ โดยจะแจ้ง วัน เวลาภายหลังผลงานที่ชนะการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถที่จะนำไปดัดแปลงปรับใช้ให้เหมาะสมกับสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ


TOP