Location

0 7567 3000

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการของธนาคาร / ไปรษณีย์

01/10/2559

6172

ธนาคาร

1. ธนาคารออมสิน

    ธนาคารออมสินเปิดให้บริการแก่นักศึกษา บริเวณโถงด้านล่าง อาคารไทยบุรี 


2. ธนาคารกรุงไทย

    ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการแก่บุคลากร และนักศึกษา ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


     

ไปรษณีย์

ชื่อที่ทำการ

         : ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตท่าศาลา  111 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

 

สถานที่ทำการ             

        : อาคารไทยบุรี
          วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
                                               (พักกลางวันเวลา 11.00 - 12.00น.)
                                               วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย เวลา 09.00 - 12.00 น.
                                               (วันอาทิตย์ วันหยุดสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ ปิดทำการ)


จุดติดตั้งตู้ไปรษณีย์     

        : อาคารกิจกรรมนักศึกษา บริเวณอาคารโรงอาหาร 4 และบริเวณหน้ากลุ่มอาคารวิชาการโดยจะมีบริการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุไปรษณีย์ จำหน่วยและจ่ายเงินตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ รับฝากโทรเลขทั้งภายในและระหว่างประเทศ จำหน่ายตราไปรษณีย์และสินค้าไปรษณีย์ตามที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กำหนด รวมทั้งจะให้บริการนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร/นักศึกษา ณ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหอพักนักศึกษา โดยงานไปรษณีย์และสื่อสาร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ