Research News

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ใช้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน

 
 
 
ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 55 คน เข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ พร้อมบุคลากรให้คำปรึกษาด้านเทคนิค สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มีแผนการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและโรงเรียน บนพื้นฐานการสำรวจความต้องการของโรงเรียน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างความเท่าเทียมการเข้าถึงการศึกษาด้วยการอำนวยความสะดวกบริการให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยโรงเรียนชุมชนใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา พบว่า มีปัญหาด้านการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องจากจำนวนไม่เพียงพอและความพร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามารับบริการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายที่ทันสมัย จึงได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนใหม่จัด “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์” โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 55 คน กิจกรรมดังกล่าวจะมีการดำเนินการต่อเนื่อง ประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ของภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนบริการกลาง และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร สถานที่ พร้อมรถรับ-ส่ง สนับสนุนการบริการดังกล่าว สามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมทางการศึกษา (Quality education) ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

TOP