ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

อธิการบดีรักษาการแทนอธิการบดี
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th
ประวัติ

รองอธิการบดีรักษาการแทนรองอธิการบดี
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th


รักษาการแทนรองอธิการบดี
รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th


รักษาการแทนรองอธิการบดี
รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th


รักษาการแทนรองอธิการบดี
ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
e-mail : tawadchai.su@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองอธิการบดี
ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
e-mail : cwanna@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองอธิการบดี
รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
e-mail : spadungs@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองอธิการบดี
รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
e-mail : warit.ja@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองอธิการบดี
รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
e-mail : voravuth.so@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
e-mail : knichcha@wu.ac.th


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.มงคล ธีระนานนท์
e-mail : mongkol.te@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
e-mail : somporn.si@wu.ac.th


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
e-mail : dsuthany@wu.ac.th


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
e-mail : pwijittr@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
e-mail : snukul@wu.ac.th


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
e-mail : jfareeda@wu.ac.th
ประวัติ

ทำเนียบผู้บริหารประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดี
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
e-mail : phongpichit.ch@wu.ac.th
ประวัติ


รองคณบดี
ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
e-mail : apirak.pa@wu.ac.th
ประวัติ

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
คณบดี
ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
e-mail : sittichai.ko@wu.ac.th


รองคณบดี
รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
e-mail : boonyanit.th@wu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์
e-mail : piboon.pu@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ดร.สุชิตา มานะจิตต์
e-mail : suchita.ma@wu.ac.th

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
คณบดี
ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
e-mail : suvichai.ro@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
ผศ.สพ.ญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
e-mail : jureerat.su@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
รศ.ดร. สพ.ญ.สุมาลี บุญมา
e-mail : sumalee.bo@wu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
e-mail : psiwarit@wu.ac.th
ประวัติ

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
คณบดี
รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
e-mail : jeerakiat.ap@wu.ac.th


รองคณบดี
ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
e-mail : pnittida@wu.ac.th

สำนักวิชานิติศาสตร์
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
e-mail : pwijittr@wu.ac.th
ประวัติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
คณบดี
รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
e-mail : jurai@wu.ac.th
ประวัติ


รองคณบดี
ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
e-mail : sorapen@wu.ac.th

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ปิยชาติ สึงตี
e-mail : piyachat.su@wu.ac.th

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รักษาการแทนคณบดี
ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
e-mail : cwanna@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.นันธิดา จันทร์ศิริ
e-mail : nantida.ja@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
e-mail : rachadatip.up@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณบดี
รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
e-mail : jmullica@wu.ac.th
ประวัติ


รองคณบดี
ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
e-mail : jantira.ra@wu.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการแทนคณบดี
ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
e-mail : smonthia@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
e-mail : lsatjapa@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
e-mail : putthiporn.th@wu.ac.th

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองคณบดี
ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่
e-mail : kamontip.kl@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
e-mail : dthanaph@wu.ac.th

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
e-mail : twirut@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
e-mail : prachya.kr@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
e-mail : rjitbanj@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
e-mail : sorawan@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
e-mail : manas.ko@wu.ac.th

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รักษาการแทนคณบดี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
e-mail : ksupapor@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
e-mail : bsiriuma@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ดร.จันจิรา มหาบุญ
e-mail : hjunjira@wu.ac.th

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
e-mail : bpoonpon@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
e-mail : chanankorn.ja@wu.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
e-mail : pworawan@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร
e-mail : thanet.kh@wu.ac.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
คณบดี
ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
e-mail : chjirapo@wu.ac.th


รองคณบดี
รศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
e-mail : chutima.ja@wu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รักษาการแทนคณบดี
รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
e-mail : chuchard.pu@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล
e-mail : komgrit.ea@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
e-mail : nonthapan.ph@wu.ac.th


รักษาการแทนรองคณบดี
พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
e-mail : doungkamol.si@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำศูนย์/สถาบัน

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ผศ.กำไล สมรักษ์
e-mail : kamlai.so@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
e-mail : doungkamol.si@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร
e-mail : jongkolnee.re@wu.ac.th

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
e-mail : suppakp@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
e-mail : wchirawa@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
e-mail : dsuthany@wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
e-mail : ndecha@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
นายธรณิศ หาญใจ
e-mail : hthorani@wu.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา
ผู้อำนวยการ
ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
e-mail : kneerana@wu.ac.th


รองผู้อำนวยการ
ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
e-mail : csomjit@wu.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
e-mail : samonsak@wu.ac.th

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
e-mail : jeerakiat.ap@wu.ac.th

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
นายไพรวัลย์ เกิดทองมี
e-mail : kpraiwan@wu.ac.th

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
e-mail : attanan.ta@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
e-mail : marisa.na@wu.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
e-mail : bphuwado@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
e-mail : pijug.su@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
e-mail : apremrud@wu.ac.th
ประวัติ


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
นายจักรินทร์ ล้วนศิริ
e-mail : ljakarin@wu.ac.th

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
e-mail : udomsak.sa@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
e-mail : gorawit.yu@wu.ac.th

อุทยานพฤกษศาสตร์
ผู้อำนวยการ
รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
e-mail : jrungraw@wu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
e-mail : anurak.th@wu.ac.th


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
e-mail : kosin.ka@wu.ac.th

TOP