เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหาร

อธิการบดีอธิการบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th
ประวัติ

รองอธิการบดีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
e-mail : tawadchai.su@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
e-mail : spadungs@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
e-mail : apinun.su@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

นายจารุ คัตตพันธ์
e-mail : jahroo.ca@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ
e-mail : snopphor@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
e-mail : snukul@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู
e-mail : prasit.po@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
e-mail : somporn.si@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
e-mail : dsuthany@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
e-mail : npairote@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย


วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


รักษาการแทนคณบดี

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
e-mail : sittichai.ko@wu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ


รักษาการแทนคณบดี

อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี
e-mail : sjidtima@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี
e-mail : ivan.bi@wu.ac.th

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
e-mail : rattapan.pa@wu.ac.th

รักษาการแทนคณบดี

ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
e-mail : peerasak.su@wu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
e-mail : jeerakiat.ap@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
e-mail : chuleerat.ko@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
e-mail : lpankaew@wu.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
e-mail : pwipawan@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
e-mail : jurai@wu.ac.th

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
e-mail : somchai.sr@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
e-mail : trustana@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
e-mail : jmullica@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
e-mail : janyarak.to@wu.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
e-mail : pwijittr@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
e-mail : smonthia@wu.ac.th

สำนักวิชาศิลปศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
e-mail : nibondh.ti@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
e-mail : ssiripor@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
e-mail : suppakp@wu.ac.th

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


คณบดี

ผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
e-mail : kitchai.ji@wu.ac.th

รองคณบดี

รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
e-mail : srewat@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
e-mail : rjitbanj@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
e-mail : voravuth.so@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
e-mail : nitita.do@wu.ac.th

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
e-mail : warit.ja@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
e-mail : muraiwan@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
e-mail : ksupapor@wu.ac.th

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
e-mail : bpoonpon@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก
e-mail : ksirivaj@wu.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


รักษาการแทนคณบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
e-mail : spadungs@wu.ac.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์


คณบดี

อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
e-mail : chjirapo@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
e-mail : chutima.ja@wu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


คณบดี

อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
e-mail : prachyapan.pe@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
e-mail : krapheep@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
e-mail : surasak.vi@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำศูนย์/สถาบัน


ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
e-mail : theerapan.so@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
e-mail : orratai.no@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
e-mail : surasak.vi@wu.ac.th

ศูนย์กิจการนานาชาติ


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
e-mail : cjanya@wu.ac.th

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
e-mail : poonsit.hi@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

นายอวยพร เรืองศรี
e-mail : ruayporn@wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
e-mail : ndecha@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
e-mail : dpakorn@wu.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
e-mail : kneerana@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
e-mail : csomjit@wu.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการ


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
e-mail : samonsak@wu.ac.th

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
e-mail : psiwarit@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์
e-mail : joompon.sa@wu.ac.th

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
e-mail : attanan.ta@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
e-mail : bphuwado@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
e-mail : pijug.su@wu.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


ผู้อำนวยการ

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
e-mail : apremrud@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

นายชัยรัตน์ กาญจนอารี
e-mail : gchairat@wu.ac.th

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
e-mail : pongsathorn.de@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
e-mail : ipatchar@wu.ac.th

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
e-mail : udomsak.sa@wu.ac.th

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
e-mail : yuwadee.wi@wu.ac.th

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
e-mail : tsuebpon@wu.ac.th

อุทยานพฤกษศาสตร์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์สุธีระ ทองขาว
e-mail : tsuthira@wu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
e-mail : anurak.th@wu.ac.th

TOP