เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหาร

อธิการบดีอธิการบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th
ประวัติ

รองอธิการบดีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
e-mail : tawadchai.su@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
e-mail : spadungs@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
e-mail : cwanna@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

นายจารุ คัตตพันธ์
e-mail : jahroo.ca@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
e-mail : mdichitc@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ
e-mail : snopphor@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
e-mail : snukul@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฏหมายและประชาสังคม

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู
e-mail : prasit.po@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
e-mail : pwijittr@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
e-mail : somporn.si@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
e-mail : dsuthany@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย


บัณฑิตวิทยาลัย


คณบดี

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
e-mail : phongpichit.ch@wu.ac.th

ผู้อำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
e-mail : phanit.ko@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
e-mail : apirak.pa@wu.ac.th

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


รักษาการแทนคณบดี

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
e-mail : sittichai.ko@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ศ.พิเศษ ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ
e-mail : jeerasak.no@wu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ


คณบดี

อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี
e-mail : sjidtima@wu.ac.th

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี


รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

น.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์
e-mail : ittidet.wi@wu.ac.th

คณบดี

ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
e-mail : suvichai.ro@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา
e-mail : sumalee.bo@wu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ


คณบดี

รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
e-mail : jeerakiat.ap@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์กนกวรรณ มีสุข
e-mail : mkanokwa@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
e-mail : pnittida@wu.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
e-mail : jurai@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
e-mail : sorapen@wu.ac.th

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป


รักษาการแทนคณบดี

ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
e-mail : pongsathorn.de@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี
e-mail : hareesol.kh@wu.ac.th

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


คณบดี

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
e-mail : surasit.va@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
e-mail : ksomjint@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
e-mail : jmullica@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
e-mail : jantira.ra@wu.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


คณบดี

รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
e-mail : ksuratsa@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก
e-mail : gampanart.su@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
e-mail : smonthia@wu.ac.th

สำนักวิชาศิลปศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
e-mail : nibondh.ti@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
e-mail : ssiripor@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
e-mail : suppakp@wu.ac.th

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


คณบดี

รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
e-mail : kitchai.ji@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
e-mail : rjitbanj@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
e-mail : voravuth.so@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
e-mail : nitita.do@wu.ac.th

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
e-mail : warit.ja@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
e-mail : muraiwan@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
e-mail : ksupapor@wu.ac.th

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
e-mail : bpoonpon@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก
e-mail : ksirivaj@wu.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.นฤมล มาแทน
e-mail : nnarumol@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

รศ.ดร.วาริน อินทนา
e-mail : iwarin@wu.ac.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์


คณบดี

อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
e-mail : chjirapo@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
e-mail : chutima.ja@wu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


คณบดี

อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
e-mail : prachyapan.pe@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
e-mail : krapheep@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
e-mail : surasak.vi@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำศูนย์/สถาบัน


ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นพ.ลิขิต มาตระกูล
e-mail : likit.ma@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
e-mail : surasak.vi@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ผศ.กำไล สมรักษ์
e-mail : kamlai.so@wu.ac.th

ศูนย์กิจการนานาชาติ


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
e-mail : cjanya@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
e-mail : hdavid@wu.ac.th

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
e-mail : poonsit.hi@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

นายอวยพร เรืองศรี
e-mail : ruayporn@wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
e-mail : ndecha@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
e-mail : dpakorn@wu.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
e-mail : kneerana@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
e-mail : csomjit@wu.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการ


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
e-mail : samonsak@wu.ac.th

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
e-mail : psiwarit@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นายอุทัย แกล้วกล้า
e-mail : kuthai@wu.ac.th

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
e-mail : attanan.ta@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
e-mail : bphuwado@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
e-mail : pijug.su@wu.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


ผู้อำนวยการ

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
e-mail : apremrud@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

นายชัยรัตน์ กาญจนอารี
e-mail : gchairat@wu.ac.th

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
e-mail : udomsak.sa@wu.ac.th

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
e-mail : cwanna@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
e-mail : dpakorn@wu.ac.th

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th

อุทยานพฤกษศาสตร์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์สุธีระ ทองขาว
e-mail : tsuthira@wu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
e-mail : anurak.th@wu.ac.th

TOP