ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

อธิการบดีรักษาการแทนอธิการบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th
ประวัติ

รองอธิการบดีรักษาการแทนรองอธิการบดี

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
e-mail : tawadchai.su@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
e-mail : spadungs@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
e-mail : cwanna@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th
ประวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดีรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
e-mail : snukul@wu.ac.th

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
e-mail : jfareeda@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มงคล ธีระนานนท์
e-mail : mongkol.te@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
e-mail : voravuth.so@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
e-mail : warit.ja@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
e-mail : somporn.si@wu.ac.th

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
e-mail : dsuthany@wu.ac.th

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
e-mail : udomsak.sa@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย


บัณฑิตวิทยาลัย


คณบดี

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
e-mail : phongpichit.ch@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
e-mail : apirak.pa@wu.ac.th
ประวัติ

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


คณบดี

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
e-mail : sittichai.ko@wu.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
e-mail : boonyanit.th@wu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ


รักษาการแทนคณบดี

ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
e-mail : pwijittr@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
e-mail : suchita.ma@wu.ac.th

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี


คณบดี

ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
e-mail : suvichai.ro@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

ผศ.สพ.ญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
e-mail : jureerat.su@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

รศ.ดร. สพ.ญ.สุมาลี บุญมา
e-mail : sumalee.bo@wu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ


คณบดี

รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
e-mail : jeerakiat.ap@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
e-mail : conanong@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
e-mail : pnittida@wu.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
e-mail : jurai@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
e-mail : sorapen@wu.ac.th

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
e-mail : jmullica@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ปิยชาติ สึงตี
e-mail : piyachat.su@wu.ac.th

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


คณบดี

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
e-mail : surasit.va@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน
e-mail : naruemon.kl@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
e-mail : ksomjint@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
e-mail : jmullica@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
e-mail : jantira.ra@wu.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


คณบดี

รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
e-mail : ksuratsa@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก
e-mail : gampanart.su@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
e-mail : smonthia@wu.ac.th

สำนักวิชาศิลปศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
e-mail : dthanaph@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
e-mail : suppakp@wu.ac.th

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


รักษาการแทนคณบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
e-mail : twirut@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
e-mail : rjitbanj@wu.ac.th
ประวัติ

ผู้อำนวยการโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ

ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
e-mail : suriyan.su@wu.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
e-mail : voravuth.so@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
e-mail : nitita.do@wu.ac.th
ประวัติ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
e-mail : warit.ja@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
e-mail : muraiwan@wu.ac.th
ประวัติ

รองคณบดี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
e-mail : ksupapor@wu.ac.th
ประวัติ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
e-mail : bpoonpon@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
e-mail : chanankorn.ja@wu.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.วาริน อินทนา
e-mail : iwarin@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
e-mail : krittika.ka@wu.ac.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์


คณบดี

อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
e-mail : chjirapo@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
e-mail : chutima.ja@wu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
e-mail : chuchard.pu@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
e-mail : surasak.vi@wu.ac.th
ประวัติ

ทำเนียบผู้บริหารประจำศูนย์/สถาบัน


ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ผศ.กำไล สมรักษ์
e-mail : kamlai.so@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
e-mail : surasak.vi@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์กิจการนานาชาติ


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
e-mail : suppakp@wu.ac.th

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
e-mail : poonsit.hi@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

นายอวยพร เรืองศรี
e-mail : ruayporn@wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
e-mail : ndecha@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
e-mail : pthimapo@wu.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
e-mail : kneerana@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
e-mail : csomjit@wu.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการ


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
e-mail : samonsak@wu.ac.th

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน


ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
e-mail : psiwarit@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นายอุทัย แกล้วกล้า
e-mail : kuthai@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
e-mail : attanan.ta@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
e-mail : bphuwado@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
e-mail : pijug.su@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


ผู้อำนวยการ

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
e-mail : apremrud@wu.ac.th
ประวัติ

รองผู้อำนวยการ

นายชัยรัตน์ กาญจนอารี
e-mail : gchairat@wu.ac.th

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
e-mail : udomsak.sa@wu.ac.th

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
e-mail : thanongsak.im@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
e-mail : wchirawa@wu.ac.th

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th
ประวัติ

อุทยานพฤกษศาสตร์


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
e-mail : jrungraw@wu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
e-mail : anurak.th@wu.ac.th

TOP