ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ในการนี้ สถาบันวิจัยและ.... อ่านต่อ....

โครงการนักวิจัยอาคันตุกะ (Visiting scholars) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ม.วลัยลักษณ์ 2560 ข่าวใหม่

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญคณะนักวิจัยชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน คือ Asst.Prof.Mohammad Nurul Azim Sikder มหาวิทยาลัยจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เข้าร่วมโครงการ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ข่าวใหม่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ข่าวใหม่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธ.... อ่านต่อ....

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญสมัครเข้าอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยใ.... อ่านต่อ....

บทความของอาจารย์สำนักสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences

บทความวิจัยเรื่อง Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients โดย อาจารย์ ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak Journal of.... อ่านต่อ....

นักวิชาการมาเลเซียรีวิวงานวิจัยมวยไทย และ นักวิชาการโปรตุเกสเผยแพร่บทความเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ใน Walailak J Sci & Tech

Walailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยมีบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วลัยลักษณ์, ธรรมศาสตร์, มหิดล (2 เรื่อง) และบทความวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 เรื่อง คือ 1 บทความปริทรรศน์เรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับมวยไทย จาก Sultan Idris.... อ่านต่อ....

สาขาวิชาศึกษาทั่วไปจัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป “มุมมองและประสบการที่ณ์การทำหลักสูตรศึกษาทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยตรศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางรากฐานวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

อุทยานพฤกษศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.... อ่านต่อ....

อบรมฟรี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ อบรมฟรีอีก 3 หลักสูตร ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมฟรี! ให้ผู้ประกอบการ SMEs /ผู้สนใจทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคใต้ตอนบน ให้มีทักษะความพร้อมในการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล “ เรียนฟรีมีต้นแบบ ( prototype) ไปทำธุรกิจ online” อบรมฟรีอีก.... อ่านต่อ....

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 4 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 4 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญพิเศษ, ระดับชำนาญงาน, ระดับอาวุโส, ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ การอบรมดังกล่าวสามาร.... อ่านต่อ....

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ชนิดการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ชนิดการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ชำนาญด้านแมงกระพรุนจากกรมทร.... อ่านต่อ....