ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชเภสัชศาสตร์ ประสานความร่วมมือทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญในกวาวเครือขาวในระดับอุตสาหกรรม ข่าวใหม่

หน่วยประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประสานความร่วมมือทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญในกวาวเครือขาวในระดับอุตสาหกรรม ผ่านการสนันสนุนโปรแกรม ITAP ให้กับ บ. DOD BIOTECH จำกัด.... อ่านต่อ....

ม. วลัยลักษณ์ ผสานวิทย์-ศิลป์ นำมรดกทางวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ISI

ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 13-14 คาบสมุทรสยาม (พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน) เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและการเดินทางของกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งพระสงฆ์และพราหมณ์ เพราะเป็นประตูสู่มหาสมุทรทั้งสองด้าน เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีการผสมผสานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดร่องรอยมรดกวัฒนธรรมใ.... อ่านต่อ....

บูรณาการงานบริการวิชาการด้วยวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่ 18 อำเภอ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ค.... อ่านต่อ....

4 ความร่วมมือเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้แทนชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. กลุ่มผู้.... อ่านต่อ....

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฐานข้อมูล TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เลื่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ด้วยนโย.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการ เรื่อง WU Pharmacy Forum 2017: Update on Cardiovascular Disease

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวทันต่อความรู้ที่ทันสมัยเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดของเภสัชกร อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวสู่การเป็น best practice ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Foru.... อ่านต่อ....

ABC มวล.- สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ABC มวล.- สกว.) ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 ที่มีบทความ 6 เรื่อง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ และ การอนุรัก.... อ่านต่อ....

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน) Anti Acne Get made of Purified Bioactive Compounds (Bacteriocin)" ในการเข้าร่วมประก.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation โดยวิทยากร Mr. Yuval Waks รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม สถานทูตอิสราเอล ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.15-12.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (ห้องฉายภาพยนตร์.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plasma science and technology for healthcare innovation

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Plasma science and technology for healthcare innovation วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 102 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ โดย นายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด ผู้ผลิตเทคโนโลยีเย็นเพื่อรักษาแผลเรื้อรังเครื่องแรกของไทย แนะนำ พลาสม.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 114 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลา.... อ่านต่อ....