ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายสาธารณะ โดย Visiting Professor ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ข่าวใหม่

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ ในหัวข้อ “Clifford Geertz and his Contribution to Intercultural Hermeneutics” โดย Prof.Dr. Volker Gottowik จาก Goethe University Frankfurt Visiting Professor ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวา.... อ่านต่อ....

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 “The 2nd Work Integrated learning" ข่าวใหม่

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 “The 2nd Work Integrated learning National Conference : Employability and Engagement” (WIL National Conferen.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 32 คน จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189" ข่าวใหม่

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และคลินิกเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189" ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ.อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (CMTE 11.5 คะ.... อ่านต่อ....

ทุนธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ศึกษาภูมปัญญาท้องถิ่น ข่าวใหม่

ธนาคารออมสินมีโครงการส่งเสริม สรา้งสรรค์ชุมชนและสังคมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ๑๖ แห่ง สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการด้วยมหาวิทยาลัยหนึ่ง ทุนที่สนับสนุนโครงการละไม่เกินหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้ นักศึกษา.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being” ข่าวใหม่

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ย.... อ่านต่อ....

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับวิทยากรจาก Temasek Polytechnic สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริก.... อ่านต่อ....

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ออกเผยแพร่ครบ 6 เล่ม

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. (ABC มวล.-สกว.) ได้รับทุนจัดทำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีรายนามองค์ประกอบกองบรรณาธิการดังนี้ บรรณาธิการ -รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองบรรณาธิการ -ดร.น.... อ่านต่อ....

อาจารย์พยาบาล และ กายภาพบำบัด ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.

บทความเรื่อง รูปแบบการดําเนินงานของทีมประสานวิชาการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์กําไล สมรักษ์ และ อาจารย์ ดร. อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความเรื่อง มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อและระดับอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีร.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการ “Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน” ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเวทีร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับวิ.... อ่านต่อ....

การประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัด “การประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ภาคใต้ตอนบน” ณ ห้องประชุม 102 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยม.... อ่านต่อ....