สถิติที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

Scimago Overall Rankings (Among Thai Universities)


UKPSF Fellowships and Training
(100% of WU teaching staff have undergone either full UKPSF Certificate Program or internally organized Pre-UKPSF Course since the beginning of 2018) - (Updated on 2020-05-05)


สัดส่วนจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน


สัดส่วนจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ


สัดส่วนจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus


บทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่นๆ

TOP