สถิติที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

UKPSF Fellowships and Training
(100% of WU teaching staff have undergone either full UKPSF Certificate Program or internally organized Pre-UKPSF Course since the beginning of 2018) - (Updated on 2023-05-26)

538
67
1
606

Scimago Overall Rankings (Among Thai Universities)

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

สัดส่วนจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus

TOP