สถิติที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน


สัดส่วนจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ


สัดส่วนจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


Scimago Institutions Rankings (Among Thai Universities)


บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus


บทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่นๆ

TOP