ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”