ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความรู้และประสบการณ์ในการร่างคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการขอรับความคุ้มครองผลงานการประดิษฐ์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอันเป็นสิ่งดีและควรให้ความสำคัญก่อนจะนำไปสู่การนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรโดย รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญนักศึกษา บุคลากรตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำรองที่นั่งได้ที่ 075-673575 E-mail: lexykusa25@gmail.com ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นี้

แบบตอบรับออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1eDHrtAAbPlMi7XfwGkT_hJzxhJyk76M2a6NXPCiKVh0/prefill

TOP