ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) 
รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล  โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาว กชกร เชื้อสง่า ประทีปศาสน์ กระบี่
2 นางสาว กนกพร กุลยวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
3 นางสาว กมลทิพย์ ส่งศรี กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4 นางสาว กรกนก เหรียญไกร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
5 นางสาว กวินทิพย์ จันทร์ทิปะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
6 นาย กษิดิศ เจ้าสวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
7 นางสาว กัญญ์วรา ประดงจงเนตร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
8 นางสาว กัญญาวีร์ เจ้ยทองศรี ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
9 นางสาว กัลยกร คงช่วย คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่
10 นางสาว เกศินี  สุขมาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
11 นาย จิตรทิวัส  รัตนไชย ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง
12 นางสาว จุฑาทิพย์ รักษาศิล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
13 นางสาว จุฑามณี วิมลวัทน์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
14 นางสาว ชยุดา สงณรงค์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช
15 นาย ชินกฤต แสงวิสุทธิ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
16 นางสาว ญาณิศา รักแจ้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
17 นางสาว ณัฐกฤตา หาญชนะ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
18 นางสาว ณัฐธยาน์ สมพรานนท์ ศูนย์การเรียนวิถีธรรม ภูเก็ต 
19 นางสาว ณัฐวดี ใจสบาย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
20 นาย ดนุวัศ ผลสิน วิทยาศาสตร์​จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ ตรัง ตรัง
21 นาย เตมีย์ ชูช่วย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
22 นางสาว ธนมน  ชิณการณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
23 นางสาว ธนวรรณ ชัยทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
24 นาย ธนวิชญ์ ทักถาม วิเชียรมาตุ ตรัง
25 นางสาว ธารฤทัย บุญฤทธิ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
26 นาย ธีรภพ เวชสิทธิ์ วิเชียรมาตุ ตรัง
27 นาย นนทพันธ์ พันธ์พานิช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
28 นาย นพวิชญ์ ศรีบุญเรือง แสงทองวิทยา สงขลา
29 นางสาว นริศรา นักทอง สตรีพัทลุง พัทลุง
30 นางสาว นาดา เก็บทรัพย์ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
31 นางสาว บุญญาลักษ์ ตั้งหลัก ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" พังงา
32 นางสาว บุตรเพชร  เพชรชนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
33 นางสาว ปณิดา ปรางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
34 นางสาว ปณิดา สังข์ทอง พัทลุง พัทลุง
35 นางสาว ปัญจรัตน์ สุขนุกูล พิชัยรัตนาคาร ระนอง
36 นางสาว พจนวรรณ สุวรรณา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
37 นาย พนมกร วิรุลศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
38 นางสาว พิชญานิน พิศพรรณ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
39 นางสาว พิยดา เพิ่มมี อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่
40 นาย พีรพัฒน์ ภูมิแก้ว เทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง
41 นางสาว ฟ้าใส เมฆฉาย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
42 นางสาว ภัทรดา แก้วอ่อน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
43 นางสาว ภัทรดา ประภาศิลป์  เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
44 นางสาว ภัทรมัย ประสาทแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
45 นาย ภูสิทธิ คงยืน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
46 นาย ยศพล พัฒนคุณางกูร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
47 นางสาว รชฏนันท์ สุขกลับ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
48 นางสาว รัตติกาล ผิวมณี มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
49 นางสาว วณิชยา บุญเกิด กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
50 นางสาว วนัชพร ล้อพิริยะธรรม บูรณะรำลึก ตรัง
51 นางสาว วนิตา   ตะรุรักษ์ ท่าเเพผดุงวิทย์ สตูล
52 นางสาว วรศิกาล สนิทใจ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช
53 นางสาว วศินี ชัยศิริ วิเชียรมาตุ ตรัง
54 นางสาว วิมลณัฐ เพชรราช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
55 นางสาว ศรสวรรค์ ซ้อนบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
56 นาย ศิรวิทย์ พรมสัย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
57 นาย สมัชญ์ เพ็ชรด้วง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
58 นางสาว สรชา วานิช มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
59 นาย สรสิทธิ์ เนินพรหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
60 นางสาว สลินนา จันมณี อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่
61 นางสาว สัสดาวดี พูลพิพัฒน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
62 นางสาว สุกฤตา ศรีธรรมยศ สภาราชินี 2 ตรัง
63 นางสาว สุขใจ คำนุ่น เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
64 นางสาว สุพัตรา ครุฑเพชร มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
65 นาย อนัส ดือราแม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
66 นางสาว อรพลิน เพชรชิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
67 นางสาว อัญกร รักดำ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
68 นางสาว ฮัซวานี บุตรหลำ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่


เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อเปิดบ้านหมอ มวล. 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP