ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

iNVITATION TO ATTEND AN ONLINE SEMINAR ON COVID-19 By Changhua Christian Medical Foundation and Changhua Christian Hospital, Taiwan

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ COVID-19 เข้ารับฟังการสัมมนา Online โดย ทีมวิทยากร ของโรงพยาบาล Changhua Christian Medical Foundation and Changhua Christian Hospital ประเทศใต้หวัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย  Changhua Christian Medical Foundation and Changhua Christian Hospital ได้จัดสัมมนาออนไลน์มาแล้ว 3 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
Date: April 24, 2020 (Fri)
Topic: Response to COVID-19 in Changhua
Christian Hospital

Date: April 30, 2020 (Thu)
Topic: The Likely Economic Impact of COVID-19 on Global and Southeast Asia Countries
Date: May 13, 2020 (Wed)
Topic: How a Smart Hospital Responds to and Manages the COVID-19

สำหรับกำหนดการสัมมนาออนไลน์ ครั้งต่อไป มีดังนี้
Date: May 29, 2020 (Fri)  Thai Time: 15:00-16:00 (GMT+7)
Topic: Governmental Policy and Strategy to Response to COVID-19 – Share Experience of Changhua County Health Bureau

Date: June 11, 2020 (Thu)  Thai Time: 15:00-16:00 (GMT+7)
Topic: Big Data Monitoring, Analysis and Forecast about COVID-19 Pandemic

Date: June 18, 2020 (Thu)  Thai Time: 15:00-16:00 (GMT+7)
Topic: Response to COVID-19 with Smart Healthcare Technology (I)

Date: June 24, 2020 (Wed)  Thai Time: 15:00-16:00 (GMT+7)
Response to COVID-19 with Smart Healthcare Technology (II)

 

ตารางอบรม


TOP