ข่าวการศึกษา

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020)

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน การทดลองลงสนามสอบ MMI และการทำกิจกรรมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันเวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563

สถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลักฐานการสมัคร
1.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
2.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 100 บาท

หมายเหตู
1.กรณีหลักฐานไม่ครบไม่รับพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการ
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีหลักฐานไม่ครบและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดโครงการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการรับสมัคร
1 - 16 ตุลาคม 2563 : เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ทาง https://forms.gle/S3EUM22uWaJxb5tb9 โดยชำระค่าสมัคร 100 บาท โอนเข้าบัญชีในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และแนบหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล smdopenhouse63@gmail.com
23 ตุลาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ทางเว็บไซต์ https://smd.wu.ac.th
24-26 ตุลาคม 2563 (ชำระเงินสำหรับตัวจริง) : ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน โอนเข้าบัญชีในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และแนบหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล smdopenhouse63@gmail.com
27-29 ตุลาคม 2563 (ชำระเงินสำหรับตัวสำรอง) : กรณีตัวจริงชำระเงินไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดจะพิจารณาตัวสำรองขึ้นมาแทนหมายเหตุ
1.ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตัวจริงหากไม่ชำระเงินในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรรมการจะพิจารณาให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับถัดไปมีสิทธิ์แทน
2.การตัดสินรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 1) คุณสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ โทร 075-672896 E-mail: surasak.na@wu.ac.th    
2) คุณดวงสมร วงค์ลิ่ม E-mail: duangsamorn.wo@wu.ac.th โทร 075-672802 หรือ
3) Website : https://smd.wu.ac.th
    facebook : https://www.facebook.com/SMDOpenHouseWU/ 
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/SMDOpenHouseWU
TOP