ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ปฏิบัติงานระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก ดังนี้

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นายธรรมนูญ กาญจนภักดิ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไม่มี

- ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายสัญญา อินณรงค์
2. นายสาธิต สุทธิรักษ์
3. นายจิรศักดิ์ เพ็ญพงศ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไม่มี

- ตำแหน่งพนักงานสายตรวจ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายจรูญ สะหะกุล
2. นายบำรุง จันทร์สุวรรณ
3. นายบุญลือ เกลี้ยงกลม
4. นายสัญญา เจริญผล
5. นายพรประสิทธิ์ สมสังข์
6. นายสุชาติ ณ ปานแก้ว
7. นายธรรมรงค์ ชาตะกาญจน์
8. นายสามารถ รอดสม
9. นายราเชษฐ์ โยธาศรี
10. นายสมชาย พาหุบุตร
11. นายธัย กาญจนภักดิ์
12. นายสมบัติ บัวผัน

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
นายเชต นุ่นสงค์

- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายทวี ศักดิ์ศรี
2. นายสุวิทย์ สายทอง
3. นายจรัญ สุขเดโช
4. นายสุเวียง สังขภิรมย์
5. นายพยง ทองปนะ
6. นายจำลอง หมื่นหยัน
7. นายสุทัศน์ โชติกะ
8. นายพรศักดิ์ รักญาติ
9. นายสมชาย สมศักดิ์
10. นายจเร เพ็ชรมณี
11. นายฟอง เพ็ชรมณี
12. นายไพจิตร คงสนิท
13. นายเอกชัย ม่วงภาพ
14. นายนิพนธ์ ดำบอน
15. นางประนอม เสนาปรึกษ์
16. น.ส.สาคร คงทอง
17. นางยุพิน พนาลี
18. นางจินดา เลิศล้ำ
19. นางปราณี สัณฐมิตร
20. นางณัฐณิชา สุขสวัสดิ์
21. นางอรพิน คงเมืองแท้
22. นางโสภา ทองประพันธ์
23. นายวันชัย กำลังดัดษณะ
24. นายเสรี บุญทอง
25. นายสุวิทย์ กิ่งรัตน์
26. นายประเสริฐ พลหาญ
27. นายปัญญา อามิตร
28. นายศศิธร เมืองจันทร์
29. นายประมวล อิสสระ
30. นายสุนันท์ ธานินพงศ์
31. นายสมหมาย มีแสง
32. นายจัด ช่วยอนันต์
33. น.ส.สกลวรรณ สงวนทรัพย์
34. นางอนงค์ ยอดประเสริฐ
35. นางสุนันทา รอดสม
36. นางศิริรัตน์ สุดเพียร
37. นางบุญภา กำลังดัดษณะ
38. นางจรรยา จันมณี
39. น.ส.จิราภรณ์ พรหมมาศ
40. นางวรรณา บุญเจริญ
41. นางสุชดา สารพัสดุ์
42. น.ส.สุมล นาคัน
43. น.ส.ละเมียด สมศักดิ์
44. น.ส.วรรณดี สมศักดิ์
45. นางรุจิราวัลย์ โชติจินดากร
46. นางสุธานิษฐ์ พันธรักษ์
47. นายทักษิณ เวทยาวงศ์
48. น.ส.สมศรี ฤทธิ์มุณี
49. นายสมใจ ทองคำ
50. นางสำเริญ สุภาพโรจน์
51. นายอดีต สมสังข์
52. น.ส.นฤมล เวทยาวงศ์
53. นางกาญจนา ชื่นชม
54. นายอมร อินทมาศ
55. นายโชคดี พนาลี
56. นายเฉลิมศักดิ์ ช่องสกุล
57. น.ส.จิดาภา รักษาพล
58. นายอัศนี สัณฐมิตร
59. น.ส.กานดา ยีหยง
60. น.ส.อมรรัตน์ ช่วยรักษ์
61. น.ส.เทียนประไพ พฤกษกลำมาศ
62. นายศุภชัย ไหมนุ้ย
63. นายสุพจน์ นพรัตน์
64. น.ส.ลักษมณ บุญช่วย
65. นางณัฐกมล ขวัญสง
66. น.ส.ศิริยา ศรีจันทร์
67. นายประสิทธิ์ พรหมมา
68. น.ส.ฐิติวรรณ ชัยแก้ว
69. นายสมยศ เทพเฉลิม
70. นายจเร สุขสบาย

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางจริยา คงชัยศรี
2. นายภาณุมาศ สุขทอง
3. นางมุกดา ทองมาศ
4. น.ส.อิทธิพร อินทะสา
5. น.ส.ศิริรัตน์ สุขศรี
6. นายอำนาจ ชัยแก้ว
7. น.ส.สมพร วิมานสุข
8. น.ส.ยุพารัตน์ แซ่ห่าน
9. นายสายัญ หวานสนิท
10. นายชาญยุทธ มนัสตูล
11. นายสมศักดิ์ ประดา
12. น.ส.จุลีพร แก้วนาค
13. นายพรชัย สุขเดโช
14. นางสมมาศ นาวารัตน์
15. นายสงวน โพนพุทธ
16. นางนันทิชา สารมาศ
17. นายเฉลิมฤทธิ์ ชิตรัฐถา
18. น.ส.สร้อยสุดา นาคเพ็ชร
19. นางพรรณรัตน์ ฟุ้งเฟื่อง
20. น.ส.เอมมิกา งามคม
21. นางยุพา แซ่เขา
22. นายธนาพร ลิจ้วน
23. นายพีรพงศ์ พลวารินทร์
24. นางบุบผา ยี่รัมย์
25. นายอานนท์ พรหมมา
26. น.ส.จันทิรา วงศ์ชัย
27. นายน้อย ดับเพชร
28. นางอาภรณ์ บุญเพ็ง
29. นายประทีป ช่างชล
30. นางพิไลวรรณ ช่างชล
31. นายสุทธิศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
32. น.ส.กาจนา ช่วยชู

**หมายเหตุ การขึ้นบัญชีสำรองเป็นการเรียงตามลำดับเลขที่สมัคร

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ นายอุทัย แกล้วกล้า ณ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ
อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP