Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 ประเทศไทย ด้าน Arts and Humanities การจัดอันดับ SCImago 2024

อัพเดท : 29/04/2567

613

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้าน Arts and Humanities จากการจัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings 2024 เป็นอันดับที่ 48 ของเอเชีย อันดับ 519 ของโลก ส่วนอันดับภาพรวม(Overall Rank) ขยับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ในอันดับที่ 12 ของไทย          
     
เมื่อเร็วๆ นี้ SCImago Institutions Rankings (SIR) ได้ประกาศผลการจัดอันดับองค์กรด้านการวิจัยระดับโลก ประจำปี 2024 ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้าอันดับ 1 ของประเทศ การจัดอันดับประเภทสาขาวิชาในสาขา Arts and Humanities เป็นอันดับที่ 48 ของเอเชีย อันดับ 519 ของโลก จากมหาวิทยาลัยจำนวน 33 แห่งในไทย 1,671 แห่งในเอเชียและ 4,762 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับ 
     
ทั้งนี้ในปี 2024 การจัดอันดับประเภทสาขาวิชา (ระดับประเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับที่โดดเด่น ดังนี้
1)    สาขา Arts and Humanities อันดับ 1 ของประเทศ
2)    สาขา Ecology, Evolution, Behavior and systematic อันดับ 3 ของประเทศ
3)    สาขา Public Health Evironmental and occupational Health  อันดับ 6 ของประเทศ
4)    สาขา Animal Science and zoology อันดับ 7 ของประเทศ
5)    สาขา Education อันดับ 7 ของประเทศ
6)    สาขา Industrial and Manufacturing Engineering อันดับ 7 ของประเทศ 
และ 7) สาขา Dentistry อันดับ 10 ของประเทศ
     
หากดูในผลการจัดอันดับภาพรวม Overall Rank ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในอันดับ 12 ของไทย ขยับดีขึ้นมาจากอันดับที่ 17 เมื่อปี 2023 และเป็นอันดับที่ 738 ของเอเชีย และอันดับ 2,094 ของโลก ส่วนผลการจัดอันดับในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย (Research Rank)  ด้านนวัตกรรม (Innovation Rank) และด้านสังคมศาสตร์ (Societal Rank) อยู่ในอันดับที่ 7, 27 และ 15 ของประเทศไทยตามลำดับ
     
สำหรับ SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง โดยมีสถาบัน/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดอันดับโลกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ Government, Health, Universities, Companies, Non-profit และ All sectors มีเกณฑ์การพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ การวิจัย (Research) 50%, นวัตกรรม (Innovation) 30% และสังคม (Societal) 20% 


 

 

ที่มาภาพข่าว : เพจ The Rankings