อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบการทุจริตรับอนุญาตสากล (Certified Fraud Examiner : CFE ) จาก The Association of Certified Fraud Examiners