ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบการทุจริตรับอนุญาตสากล (Certified Fraud Examiner : CFE ) จาก The Association of Certified Fraud Examiners

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบการทุจริตรับอนุญาตสากล (Certified Fraud Examiner : CFE ) จาก The Association of Certified Fraud Examiners ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตชั้นนำของโลก ปัจจุบันผู้ถือวุฒิ CFE ในประเทศไทยมีไม่มากนัก การได้รับวุฒิบัตร CFE ของอาจารย์สุวัจนา จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสอนและการทำงาน โดยอาจารย์สุวัจนา สอนในวิชาการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตโดยตรง รวมถึงวิชาการตรวจสอบและควบคุมภายในและวิชาการบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ นอกจากวุฒิบัตร CFE แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2550 อาจารย์สุวัจนายังสอบผ่านได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA) จาก The Institute of Internal Auditors ด้วย

เนื่องจากหลักสูตรบัญชีเป็นหลักสูตรวิชาชีพ นอกจากอาจารย์สุวัจนาแล้วอาจารย์ประจำของหลักสูตรบัญชีหลายท่านยังถือวุฒิบัตรวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับอนุญาต (TA) อีกทั้งยังมีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องต่อไป


TOP