วลัยลักษณ์วิชาการ

อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ : ความเป็น ครู ที่ต้องเรียนรู้และทำเป็น

อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ : ความเป็น “ครู” ที่ต้องเรียนรู้และทำเป็น

Read More
อ.ดร.อุเทน ทับทรวง : การวิจัยและการเรียนการสอนต้องคู่กันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน

อ.ดร.อุเทน ทับทรวง : การวิจัยและการเรียนการสอนต้องคู่กันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน

Read More
อาจารย์ ดร. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน : มุ่งเน้นศึกษาวิจัยร่วมกับบริการวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิต

อาจารย์ ดร. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน : มุ่งเน้นศึกษาวิจัยร่วมกับบริการวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิต

Read More
ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ : จากแนวคิด ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และ ความใฝ่รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้

ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ : จากแนวคิด “ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”และ “ความใฝ่รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้”

Read More
ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ : มุ่งเน้นงานวิจัยด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆ

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ : มุ่งเน้นงานวิจัยด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆ

Read More
ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย : ตั้งเป้าหมายเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง

ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย : ตั้งเป้าหมายเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง

Read More
อาจารย์ ดร. มนัส โคตรพุ้ย : ศึกษาเชิงประยุกต์ทางเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร. มนัส โคตรพุ้ย : ศึกษาเชิงประยุกต์ทางเทคนิคการแพทย์

Read More
รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี : สร้างงานวิจัยจากแรงบันดาลใจและความชอบพร้อมสร้างพันธมิตรในการทำงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี : สร้างงานวิจัยจากแรงบันดาลใจและความชอบพร้อมสร้างพันธมิตรในการทำงานวิจัย

Read More
รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล : เน้นศึกษางานทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล : เน้นศึกษางานทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

Read More
รัชฎา คชแสงสันต์ : พัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน

รัชฎา คชแสงสันต์ : พัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน

Read More
TOP