วลัยลักษณ์วิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง : รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพื้นที่และชุมชน รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง : รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพื้นที่และชุมชน “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน”

Read More
กิติยา สุเหม : นักศึกษา ป.เอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกับประสบการณ์ทำวิจัยที่นิวซีแลนด์

กิติยา สุเหม : นักศึกษา ป.เอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกับประสบการณ์ทำวิจัยที่นิวซีแลนด์

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ศึกษาพยาธิกำเนิดของมาลาเรียขึ้นสมองและภาวะปอดบวมน้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ศึกษาพยาธิกำเนิดของมาลาเรียขึ้นสมองและภาวะปอดบวมน้ำ

Read More
ชโลทร ปะทะโม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

ชโลทร ปะทะโม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

Read More
อาจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ : นักศึกษาเป็นแรงจูงใจสำคัญในการพัฒนาการสอน

อาจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ : นักศึกษาเป็นแรงจูงใจสำคัญในการพัฒนาการสอน

Read More
อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ : ความเป็น ครู ที่ต้องเรียนรู้และทำเป็น

อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ : ความเป็น “ครู” ที่ต้องเรียนรู้และทำเป็น

Read More
อ.ดร.อุเทน ทับทรวง : การวิจัยและการเรียนการสอนต้องคู่กันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน

อ.ดร.อุเทน ทับทรวง : การวิจัยและการเรียนการสอนต้องคู่กันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน

Read More
อาจารย์ ดร. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน : มุ่งเน้นศึกษาวิจัยร่วมกับบริการวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิต

อาจารย์ ดร. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน : มุ่งเน้นศึกษาวิจัยร่วมกับบริการวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิต

Read More
ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ : จากแนวคิด ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และ ความใฝ่รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้

ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ : จากแนวคิด “ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”และ “ความใฝ่รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้”

Read More
ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ : มุ่งเน้นงานวิจัยด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆ

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ : มุ่งเน้นงานวิจัยด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆ

Read More
TOP