วลัยลักษณ์วิชาการ

แนะนำนักวิจัย มวล. :ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก เน้นวิจัยโรคมะเร็งช่องปาก

แนะนำนักวิจัย มวล. :ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก เน้นวิจัยโรคมะเร็งช่องปาก

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : รศ. ดร.มนัส ชัยจันทร์ นักศึกษา มวล. รุ่นแรก : ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า 20 เรื่อง

แนะนำนักวิจัย มวล. : รศ. ดร.มนัส ชัยจันทร์ นักศึกษา มวล. รุ่นแรก : ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า 20 เรื่อง

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง การทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของชุมชน

แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง "การทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของชุมชน"

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช มีความสุขกับการพัฒนางานวิจัยด้าน Ecoinformatics และด้าน Coral Sensor Network

แนะนำนักวิจัย มวล. : รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช มีความสุขกับการพัฒนางานวิจัยด้าน Ecoinformatics และด้าน Coral Sensor Network

Read More
รศ.ดร.มัลลิกา : 15 ปี กับการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยาของประเทศไทย

รศ.ดร.มัลลิกา : 15 ปี กับการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยาของประเทศไทย

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.อัจฉราวรรณ มุ่งพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.อัจฉราวรรณ มุ่งพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.วาริท ทำวิจัยบนพื้นฐานโจทย์วิจัยที่สังคมต้องการและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.วาริท ทำวิจัยบนพื้นฐานโจทย์วิจัยที่สังคมต้องการและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เน้นการสร้างสรรค์งานวิชาการด้านการบริโภคอย่างยั่งยืน

แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เน้นการสร้างสรรค์งานวิชาการด้านการบริโภคอย่างยั่งยืน

Read More
หน่วยวิจัยการบริโภคฯมวล. นำเสนอแผนวิจัยคาร์บอนต่ำลดโลกร้อนที่เกาะสมุย

หน่วยวิจัยการบริโภคฯมวล. นำเสนอแผนวิจัยคาร์บอนต่ำลดโลกร้อนที่เกาะสมุย

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจ้าของทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ปีล่าสุด

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจ้าของทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ปีล่าสุด

Read More
TOP