วลัยลักษณ์วิชาการ

ผศ. ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม : ผู้ทุ่มเทให้กับงานสอนและงานวิจัยด้านสัตว์น้ำ

ผศ. ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม : ผู้ทุ่มเทให้กับงานสอนและงานวิจัยด้านสัตว์น้ำ

Read More
ไพรวัลย์ เกิดทองมี : ใช้เวลาว่างจากงานประจำพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ

ไพรวัลย์ เกิดทองมี : ใช้เวลาว่างจากงานประจำพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ

Read More
ดร.ระศิเมษ : นำประสบการณ์การสอนคณิตจากอเมริกามาปรับใช้กับนักศึกษา มวล.

ดร.ระศิเมษ : นำประสบการณ์การสอนคณิตจากอเมริกามาปรับใช้กับนักศึกษา มวล.

Read More
อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ : สนองพระปณิธานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ : สนองพระปณิธานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. :ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก เน้นวิจัยโรคมะเร็งช่องปาก

แนะนำนักวิจัย มวล. :ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก เน้นวิจัยโรคมะเร็งช่องปาก

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : รศ. ดร.มนัส ชัยจันทร์ นักศึกษา มวล. รุ่นแรก : ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า 20 เรื่อง

แนะนำนักวิจัย มวล. : รศ. ดร.มนัส ชัยจันทร์ นักศึกษา มวล. รุ่นแรก : ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า 20 เรื่อง

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง การทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของชุมชน

แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง "การทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของชุมชน"

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช มีความสุขกับการพัฒนางานวิจัยด้าน Ecoinformatics และด้าน Coral Sensor Network

แนะนำนักวิจัย มวล. : รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช มีความสุขกับการพัฒนางานวิจัยด้าน Ecoinformatics และด้าน Coral Sensor Network

Read More
รศ.ดร.มัลลิกา : 15 ปี กับการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยาของประเทศไทย

รศ.ดร.มัลลิกา : 15 ปี กับการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยาของประเทศไทย

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.อัจฉราวรรณ มุ่งพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.อัจฉราวรรณ มุ่งพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

Read More
TOP