ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

สารสนเทศ1. หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองในศตวรรษที่ 21
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน มีมาตรฐานทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
3. เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยอุปกรณ์แบบเดียวกับสถานประกอบการในปัจจุบัน จบไปทำงานได้เลย
4. สามารถบูรณาการระหว่างหลักสูตรเพื่อให้ได้ความหลากหลายในทักษะการทำงาน
5. มีความเป็นสากล ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงสหกิจศึกษาต่างประเทศ
6. คุ้มค่าด้วยโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากเครื่องมือที่ทันสมัย ระดับโลก
7. ดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้การดูแลตลอดระยะเวลาเรียน
8. นักศึกษาได้งานก่อนเรียนจบ
9. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการที่หลากหลายในการสอนนักศึกษา
10. เรียนจบไปสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ (Start Up)

Walailak University International College (WUIC)1. High quality and modern curriculums at a well-established state-funded but autonomous research-focused university
2. Internationally qualified teaching team
3. High demand qualifications in diverse disciplines
4. Education for the globalized world in the 21st century
5. International standards and learning environment
6. Collaboration with academic and professional institutions at international level
7. Safe and modern collegiate life
8. Wide range of co- and extra-curricular activities
9. Experience, learn, and enjoy genuine southern Thai culture
10. Safe and accessible location near Samui Island

วิทยาศาสตร์1. ต้องการเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกเทอมในสองปีแรกของการศึกษา
2. ต้องการเรียนด้วยระบบห้องเรียน smart classroom ที่ทันสมัย
3. ต้องการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองและห้องสมุดที่ทันสมัย
4. ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีความร่มรื่นและสวยงาม
5. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามระบบมาตรฐานของอังกฤษ หรือ UKPSF
6. ต้องการเรียนรู้องค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและวิทยาการสมัยใหม่ กับคณาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
7. ต้องการ พัฒนางานวิจัยกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและเครือข่ายในระดับนานาชาติ
8. ต้องการ เสริมทักษะการสื่อสาร สามารถเป็นผู้สอนและสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9. ต้องการ พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สู่การประกวดระดับชาติ และโอกาสเป็นผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0
10. ต้องการรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย และ โอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก

สหเวช1.บัณฑิตมีงานทำ 100%
2.เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพ
3.เปิดแห่งแรกของภาคใต้และมีบัณฑิตประสบความสำเร็จในการทำงานและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
4.มีการจัดการเรียนการสอนเน้น Active learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
5.มีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์วิชาการก้าวหน้า เรียน 5 ปี ได้ 2 ปริญญา โดย 4 ปีแรกได้ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และทำวิจัยต่อยอดอีก 1 ปี ได้ปริญญาโท ชีวเวชศาสตร์ สำหรับผู้มีศักยภาพ (Honor degree) เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
6.มีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงด้านภาษาอังกฤษให้สามารถทำงานกับต่างชาติได้
7.บัณฑิตสามารถทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดคลินิคส่วนตัว เป็นนักวิชาการ นักวิจัย เป็นตัวแทนและหรือผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์
8.บัณฑิตกายภาพบำบัดสามารถทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา เป็นทีมงานดูแลสมรรถภาพของนักกีฬา
9.เป็นวิชาชีพที่ยังมีความต้องการสูง
10.อาจารย์ในหลักสูตรมีศักยภาพด้านวิชาชีพสูงและมีผลงานวิจัย นวัตกรรม รางวัลระดับนานาชาติ

สถาปัตย์1.เน้นความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนานในการเรียน
2.เรียนรู้จากโจทย์ปัญหา พื้นฐานของการค้นคว้า
3.รายวิชาคู่กันระหว่างการออกแบบและการก่อสร้างหรือการสร้างต้นแบบ
4.ใช้พื้นที่จริงและวัสดุจริงในการออกแบบ
5.สหกิจศึกษาหลายครั้ง เพื่อฝึกปฎิบัติในสถานที่ทำงานจริง
6.ทำงานร่วมกับคณาจารย์ สถาปนิก และนักออกแบบที่ศูนย์การออกแบบวลัยลักษณ์
7.ผลงานออกแบบดีเด่นได้รับคัดเลือกลงวารสาร Walailak Design File และ Walailak Design Thesis
8.สนับสนุนการทำโครงการประกวดแบบ
9.สนับสนุนทุนการศึกษา
10.เรียนรู้ร่วมกัน อนาคตคือเพื่อนร่วมงานกัน ทั้งสถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบภายในและออกแบบผลิตภัณฑ์

การจัดการ1 เรียนรู้เชิงรุก เรียนจริง ปฏิบัติจริงด้วยผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน
2 โอกาสได้งานทำก่อนจบการศึกษา
3 หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0
4 สร้างความได้เปรียบด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
5 เรียนกับอาจารย์ประสบการณ์สูงและใส่ใจนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

เภสัช1. เป็น SMART Pharmacist เภสัชกรสายพันธุ์ใหม่ ที่แตกต่าง [S:Society M:Mindfulness with humanistic A : Active R:Rationale use of medication T: Teamwork ]
2. สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านเป็นลำดับต้นๆของประเทศ
3. ัมีศักยภาพทางวิชาการที่แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
4. เรียนรู้ควบคู่การปฎิบัติ สู่การเป็นเภสัชกรเพื่อชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยด้วยใจ
5. เรียนด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีเครื่องมืออุปกรณ์ การเรียนรู้ที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่ดี เช่น โรงงานยาจำลอง สวนพฤกษศาสตร์ ร้านยา
7. อยู่ภายใต้บรรยากาศ ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย
8. มีพื้นที่รองรับการเรียนเชิงรุก Active learning เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
9. ้สำนักวิชาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่อบอุ่นและดูแลเอาใจใส่ดุจคนในครอบครัว
10. มีกิจกรรมให้เลือกสรร เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น กีฬา วิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ศิลปศาสตร์1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดรับกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (จัดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรภาษาจีนและอาเซียนศึกษามีความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะ 3+1 และ 2+2 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการที่จัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการด้านภาษาไทยและสังคมศาสตร์
2. การจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรอาเซียนศึกษามีโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศ 1 ปี (Study abroad) ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาและประสบการณ์ในต่างประเทศแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการได้งานทำในต่างประเทศอีกด้วย
3. หลักสูตรภาษาจีนมีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฉ่งชิ่ง ให้นักศึกษา ที่เรียนดี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) ได้เรียนฟรี ปี ละ 10 ทุน
4. ทุกหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน โดยนักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มี Smart classroom ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
6. ทุกหลักสูตรจะมีรายวิชาที่สอดแทรกกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น
7. ในแต่ละหลักสูตรจะมีรายวิชาที่เน้นด้านการวิจัยและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ในลักษณะของกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน (Social Engagement)
8. มีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน (การสอนเสริม) และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ภายใต้การดูแลของ WU SLA Happiness Club
9. ทุกหลักสูตรจะมีเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้ที่จะจบเป็นบัณฑิตของสำนักวิชา ศิลปศาสตร์คือ ทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และสอบผ่านข้อสอบมาตรฐาน (comprehensive exam) ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
10. มีทุนการศึกษาที่หลากหลาย เช่น ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนเรียนดี ทุนสร้างโอกาส หรือทุนการทำงานชั่วโมงละ 30 บาท สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร1. เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ที่ทันสมัย
2. ฝึกปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐไม่น้อยกว่า 4 เดือน
3. มีโอกาสไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
4. มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
6. มีการจัดการสอนแบบ Active learning
7. เรียนสำเร็จแล้วได้งานทำทันที
8. เป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0
9. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่อบอุ่นเป็นครอบครัวเดียวกัน
10. ได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

เกษตรและวิทย์อาหาร1. ต้องการเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกเทอมในสองปีแรกของการศึกษา
2. ต้องการเรียนด้วยระบบห้องเรียน smart classroom ที่ทันสมัย
3. ต้องการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองและห้องสมุดที่ทันสมัย
4. ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีความร่มรื่นและสวยงาม
5. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามระบบมาตรฐานของอังกฤษ หรือ UKPSF
6. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการจัดการธุรกิจทางด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการเอง
7. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการทำฟาร์มทดลองจริงเชิงธุรกิจในระหว่างการเรียน ในสองปีแรกของหลักสูตร
8. ต้องการมีโอกาสฝึกงานและสหกิจศึกษาทางด้านการธุรกิจเกษตร ในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
9. ต้องการมีโอกาสทดลองทำฟาร์มธุรกิจการเกษตรอย่างแท้จริงในพื้นที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัย
10. ต้องการมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตร ในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จากคณาจารย์ ผู้ทรงวุฒิในเครือข่ายของการทำธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่

สาธารณสุข1.อัตราได้งานทำของบัณฑิตสูง 90-100 %
2.ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนกว่า 20 ปี
3.ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับการเรียนรู้ เชิงรุกในการปฏิบัติจริง
4. การเรียนรู้เชิงรุก มุ้งเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ปฏิบัติจริง ลงพื้นที่จริงในชุมชนและสถานประกอบการจริง
5. มีเครือข่ายชุมชน/สถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งสนับสนุนการได้งานทำเมื่อจบการศึกษา

พยาบาล1. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลาสูงสุด คือ 5 ปีการศึกษา
2. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่การเรียนรู้จริง เข้าถึงได้จริง และปฏิบัติจริง ทั้งในโรงพยาบาลละชุมชน
3. มีอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกให้การดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
4. มีแหล่งฝึกทางการพยาบาลที่มีบุคลากรมากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตพยาบาล
5.มีอาจารย์ปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาและมี Smile and Smart Clinic เพื่อให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น ทักษะการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
6.การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ เปรียบเสมือนเป็นหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. มีห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลที่ทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่เสมือนจริง
8. มีทุนการศึกษามากมายจากหลายแหล่งทุน ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
9. มีห้องเรียนและเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย
10. มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศดี มีต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจีเหมาะสมกับการเรียนรู้

Akkhrarat
chakumari Veterinary College (AVC)1. AVC is named after Akkhraratchakumari,
2. We are the first international veterinary college in Thailand,
3. We have an experience dean from Australian veterinary school and 3 experienced deans from Thai veterinary faculties working with us,
4. We teach in small-sized class and fully equipped with smart classrooms,
5. You will experience international and multicultural environments, i.e. our staff, students are Thais and overseas,
6. You will have chances for training/practicing both in Thailand and oversea every year,
7. The curriculum has been carefully designed so that you will finish major study in 4 years, enter clinical rotation in the 5th year and most importantly, choose clinical electives of your choices in year 6. That means you can design your future of your own, ready to work and already enter your specialist career,
8. Learning materials are exclusively constructed for AVC so that remembering and understanding is minimized while applying, analyzing, evaluating and creating are maximized,
9. We plan to have AVC accredited by AVBC and when success, you are entitled to practice in Australia and some other countries,
10. We situate in the south of Thailand where you will find well preserved national parks, wildlife and several untouched beaches.

ทันตแพทย์1.หลักสูตรทันสมัย
2. การเรียนการสอนเชิงรุก ใช้mobile ตามสไตล์ตนเอง
3. ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
4.เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในระบบดิจิตัล
5. สอนโดยมืออาชีพ
6.บรรยากาศมุ่งเน้นการวิจัย
7. ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
8 ประสบการณ์ในต่างประเทศ
9.จำนวนผู้ป่วยพอเพียงต่อการเรียน
10 สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

แพทย์1.อัตราการมีงานทำหลังจบการศึกษา 100%
2.อัตราสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (>90%)
3.คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา
4.คณาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
5.มีการเรียนการสอนที่อ้างอิงผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นกลุ่มเล็ก
6.มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตสาธารณะต้อรับใช้ชุมชนเป็นลักษณะเด่นจากการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต
7.มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตอยติดตามดูแลใกล้ชิดในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
8.สนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลสากลมาใช้ควบคู่ในการเรียนการสอน
9.มีโครงการแลกเปลี่ยนกับคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทส
10.หลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานสากล

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์1. นักเรียนสายสังคมศาสตร์ของภาคใต้ เลือกเรียนรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอันดับต้น ๆ มาตลอดทุกปี
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มาตรฐานระดับสูง
3. อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพโดดเด่นและทุ่มเทให้กับนักศึกษา
4. สำนักวิชาเชิญอัยการ ผู้พิพากษา และอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ (สอนทั้งรายวิชา) และวิทยากรพิเศษ (บรรยายบางหัวข้อ) ทุกภาคเรียน
5. สำนักวิชามีอุปกรณ์และสื่อการสอนครบถ้วน เช่น คลินิกกฎหมาย ศาลจำลอง ห้องสมุด self-learning รวมทั้งมีห้องเรียนทันสมัย สะอาด และติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
6. นักศึกษาของสำนักวิชามีโอกาสพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต เพราะทุกคนต้องฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เช่น สำนักกฎหมายในกรุงเทพฯ หรือหน่วยงานที่นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานจริงในภูมิภาค
7. นักศึกษาของสำนักวิชาได้รับการถ่ายทอดและมีเครื่องมือหาความรู้เป็นของตัวเอง เช่น การวิจัยชุมชน การวิจัยทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และการนำเสนองานวิจัยต่อหน้าผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักวิชาเชิญมาเป็นพิเศษทุกปี
8. สำนักวิชามุ่งหล่อหลอมให้นักศึกษาเสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะและมีความเป็นพลเมือง เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ
9. บัณฑิตของสำนักวิชามีความภาคภูมิใจในการเรียนและการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษา และพร้อมจะส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังนักศึกษารุ่นหลัง
10. บัณฑิตของสำนักวิชามีโอกาสประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง

หลักสูตรที่เปิดสอน

เทคโนโลยีการเกษตร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พยาบาลศาสตร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สารสนเทศศาสตร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาธารณสุขศาสตร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยนานาชาติ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
TOP